ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opportunely

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opportunely-, *opportunely*, opportune
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opportunely[ADV] อย่างเหมาะสม, Syn. fovorably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opportunely    (a) ˈɒpətjuːnliː (o1 p @ t y uu n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely, #5,707 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
折悪しくして[おりあしくして, oriashikushite] (exp) unseasonably; inopportunely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opportune \Op`por*tune"\, a. [F. opporiun, L. opportunus, lit.,
   at or before the port; ob (see {Ob-}) + a derivative of
   portus port, harbor. See {Port} harbor.]
   Convenient; ready; hence, seasonable; timely. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      This is most opportune to our need.   --Shak.
   [1913 Webster] -- {Op`por*tune"ly}, adv. --
   {Op`por*tune"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opportunely
   adv 1: at an opportune time; "he arrived rather opportunely just
       when we needed a new butler" [ant: {inopportunely},
       {malapropos}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top