ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oospore

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oospore-, *oospore*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oospore มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oospore*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oospore(โอ'อะสพอร์) n. ไข่ที่รับเชื้อแล้วที่อยู่ภายใน oogonium (ดู)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zoosporeซูโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊走子[ゆうそうし, yuusoushi] (n) zoospore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oospore \O"o*spore\, n. [Gr. w,'o`n an egg + ? a seed.] (Bot.)
   (a) A special kind of spore resulting from the fertilization
     of an oosphere by antherozoids.
   (b) A fertilized oosphere in the ovule of a flowering plant.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oospore
   n 1: a thick-walled sexual spore that develops from a fertilized
      oosphere in some algae and fungi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top