ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the ball

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the ball-, *on the ball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the ball[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need to be on the ball all the time.ผมต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลา Snowden (2016)
Hey, amigo, turn on the ball game.เฮ้,เพื่อนฝูง เปิดการแข่งซิ C.O.D. (2012)
Okay, listen. Hodgins, could we just focus on the ball bearings?ฮอดจินส์ คุณลองนึกถึงเรื่องลูกปืนนะ The X in the File (2010)
Well, there's no striations on the ball bearings in this photo you sent, so there's no evidence that they were shot.ไม่พบร่องจากปืน ในรูปที่คุณส่งมา แล้วก็ไม่มีหลักฐาน ว่า มันถูกยิง The X in the File (2010)
I mean, i'm--I'm usually very on the ball with these things. Stop. You're amazing.และฉันหมายถึง ปกติฉันจะรู้เกี่ยวกับพวกนี้ดี \ หยุด \ เธอสุดยอดมาก The Grandfather: Part II (2009)
Gavin Harris on the ball now.เกวิน แฮริส พาบอลขึ้นมา Goal II: Living the Dream (2007)
You're so much more on the ball than Alan Sinclair. He's nice, but uninspiring.คุณเก่งและได้เปรียบกว่าอลันเยอะ ถึงเขาจะเก่ง แต่... Match Point (2005)
Back in at quarterback is Brucie, who will try to find a handle on the ball this time.- ควอเตอร์แบ็คบรูซี่ พยายามจะรักษาบอลไว้ให้ได้ The Longest Yard (2005)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
頭が切れる[あたまがきれる, atamagakireru] (exp,v1) to be sharp; to be keen; to be on the ball; to have a mind like a steel trap [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\ (b[add]l), n. [OE. bal, balle; akin to OHG. balla,
   palla, G. ball, Icel. b["o]llr, ball; cf. F. balle. Cf. 1st
   {Bale}, n., {Pallmall}.]
   1. Any round or roundish body or mass; a sphere or globe; as,
    a ball of twine; a ball of snow.
    [1913 Webster]
 
   2. A spherical body of any substance or size used to play
    with, as by throwing, knocking, kicking, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A general name for games in which a ball is thrown,
    kicked, or knocked. See {Baseball}, and {Football}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any solid spherical, cylindrical, or conical projectile of
    lead or iron, to be discharged from a firearm; as, a
    cannon ball; a rifle ball; -- often used collectively; as,
    powder and ball. Spherical balls for the smaller firearms
    are commonly called {bullets}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pyrotechnics & Mil.) A flaming, roundish body shot into
    the air; a case filled with combustibles intended to burst
    and give light or set fire, or to produce smoke or stench;
    as, a fire ball; a stink ball.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) A leather-covered cushion, fastened to a handle
    called a ballstock; -- formerly used by printers for
    inking the form, but now superseded by the roller.
    [1913 Webster]
 
   7. A roundish protuberant portion of some part of the body;
    as, the ball of the thumb; the ball of the foot.
    [1913 Webster]
 
   8. (Far.) A large pill, a form in which medicine is commonly
    given to horses; a bolus. --White.
    [1913 Webster]
 
   9. The globe or earth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Move round the dark terrestrial ball. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) A pitched ball, not struck at by the batter,
     which fails to pass over the home plate at a height not
     greater than the batter's shoulder nor less than his knee
     (i.e. it is outside the strike zone). If the pitcher
     pitches four balls before three strikes are called, the
     batter advances to first base, and the action of pitching
     four balls is called a walk.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   10. a testicle; usually used in the plural. [vulgar]
     [PJC]
 
   11. pl. courage; nerve. [vulgar]
     [PJC]
 
   {Ball and socket joint}, a joint in which a ball moves within
    a socket, so as to admit of motion in every direction
    within certain limits.
 
   {Ball bearings}, a mechanical device for lessening the
    friction of axle bearings by means of small loose metal
    balls.
 
   {Ball cartridge}, a cartridge containing a ball, as
    distinguished from a blank cartridge, containing only
    powder.
 
   {Ball cock}, a faucet or valve which is opened or closed by
    the fall or rise of a ball floating in water at the end of
    a lever.
 
   {Ball gudgeon}, a pivot of a spherical form, which permits
    lateral deflection of the arbor or shaft, while retaining
    the pivot in its socket. --Knight.
 
   {Ball lever}, the lever used in a ball cock.
 
   {Ball of the eye}, the eye itself, as distinguished from its
    lids and socket; -- formerly, the pupil of the eye.
 
   {Ball valve} (Mach.), a contrivance by which a ball, placed
    in a circular cup with a hole in its bottom, operates as a
    valve.
 
   {Ball vein} (Mining), a sort of iron ore, found in loose
    masses of a globular form, containing sparkling particles.
    
 
   {Three balls}, or {Three golden balls}, a pawnbroker's sign
    or shop.
 
   {on the ball} alert; competent and knowledgeable.
 
   {to carry the ball} to carry on the task; to assume the
    responsibility.
 
   {to drop the ball} to fail to perform as expected; to fail to
    live up to a responsibility.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Globe}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top