ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

old master

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old master-, *old master*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old master[N] ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old mastern. นักจิตรกรผู้มีชื่อเสียงสมัยก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Akuma used the Dark Hadou and stained his hands with the blood of the old master, Goutetsu.อาคุม่า มีจิตสังหาร แถมมือของมันยังเปื้อนเลือดของ อาจารย์โกเท็ตสึ Street Fighter Alpha (1999)
If it isn't my old master.ถ้าไม่ได้ต้นแบบเก่าของฉัน Balls of Fury (2007)
If I know my old master, he has things well in hand. Now help me with this.ถ้าข้ายังรู้จักอาจารย์ข้า เขาคงจัดการทุกอย่างได้ มาช่วยข้าทีสิ Star Wars: The Clone Wars (2008)
graphic design, sculpture and the techniques used by the old masters.ออกแบบกราฟิก ประติมากรรม แล้วก็เทคนิคที่เหล่าปรมาจารย์ใช้กัน It Might Get Loud (2008)
It's a pity I wasn't there in person, my old master.น่าเสียดายที่ข้าไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง ท่านอาจารย์ Ambush (2008)
As you listened to yours, my old Master?อย่างที่ท่านฟังข้าน่ะเหรอ อาจารย์? Downfall of a Droid (2008)
Yes, old master!ครับ นายท่าน Iljimae (2008)
Yes, old master.ครับ นายท่าน Iljimae (2008)
It was a nursery rhyme. To us by old masters.มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก ถ่ายทอดจากปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น Dragonball: Evolution (2009)
Here you learn what I learned of the old masters.ที่นี่เจ้าจะได้ฝึกวิชา เหมือนที่ข้าเคยฝึกมา Dragonball: Evolution (2009)
He a string of low-paying jobs, including a stint as a security guard for the Metropolitan Museum Of Art, where his former boss said he spent a lot of time in the old masters section, home of Caravaggio and Petrazano.เขาทำงานได้ค่าแรงต่ำ รวมทั้ง เป็นรปภ.ให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมโทรโปริแต็น เจ้านายเก่าบอกว่า ส่วนใหญ่เขาใช้เวลา Kill Shot (2011)
"I swear it, old master king crow, Ser, we were only close together for warmth."ข้าสาบาน ท่านกษัตริย์อีกา เจ้าคะ เราเพียงแค่ใกล้ชิดกันเพราะไออุ่น A Man Without Honor (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧師[きゅうし, kyuushi] (n) one's old teacher; one's old master [Add to Longdo]
法帖[ほうじょう, houjou] (n) copybook printed from the works of old masters of calligraphy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  old master
      n 1: a great European painter prior to 19th century

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top