Search result for

okaying

(123 entries)
(0.1071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okaying-, *okaying*, okay
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา okaying มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *okaying*)
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
お粥[おかゆ,okayu] (n ) gruel, porridge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
okay    [ADJ] ใช้ได้, See also: โอเค, ตกลง, Syn. all right, OK
okay    [SL] ตกลง, Syn. OK
Tokay    [N] เหล้าองุ่นทำในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮังการี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
okay(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.
tokay(โทเค') n. ตุ๊กแกจำพวก Gecko gecko พบในคาบสมุทรมลายู,เหล้าองุ่นขาวอย่างแรงและหวานของแคลิฟฟอร์เนีย, Syn. gecko

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Hi. You okay?Ist alles okayDark Side of the Sun (2016)
-Okay.- OkayDark Side of the Sun (2016)
Jesus Chri... are you okay?Du meine Güte, alles okayDark Side of the Sun (2016)
You okay?- Nein! Alles okayDark Side of the Sun (2016)
- OK, Santanico, we... - My name is Kisa.- Okay, Santanico, wir... La Reina (2016)
OK, Manola.Okay, Manola. La Reina (2016)
Okay.OkayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
Okay.OkayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
Okay.OkayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
Okay, Rick.Okay, Rick. The Day Will Come When You Won't Be (2016)
Okay?OkayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
You're okay.Du bist okayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
All right.OkayThe Day Will Come When You Won't Be (2016)
Do you guys care if I leave?Ist es okay, wenn ich gehe? When the Battle Is Over (2016)
- all right.- OkayWhen the Battle Is Over (2016)
You good, josh?Alles okayWhen the Battle Is Over (2016)
I don't care!OkaySelf Defense (2016)
I'm Captain Killian Jones...Sag ihr, dass sie mich suchen soll. - OkayLabor of Love (2016)
Okay.OkayLabor of Love (2016)
Okay.OkayLabor of Love (2016)
Okay.OkayLabor of Love (2016)
Okay.Okay. Ich werde gestehen. Blowback (2016)
Okay, you've had your fun.Okay, Sie hatten Ihren Spaß. Blowback (2016)
Okay, I won't go down there.Okay, ich werde nicht dort hingehen. Blowback (2016)
Yeah, neither will you.Ja, das wirst du auch nicht. Hey, schon okay, schon okay, schon okayBlowback (2016)
Are you okay?Bist du okayBlowback (2016)
Okay, so let me get this straight...Okay, also lass mich mal resümieren. Blowback (2016)
Okay.OkayBlowback (2016)
Okay, Louis... just because we had a fight...Okay, Louis... Nur weil wir uns gestritten haben, Blowback (2016)
Okay, okay, I'm stuck in a hole.Okay, okay, ich bin in einem Loch stecken. Much Apu About Something (2016)
Okay.OkayMuch Apu About Something (2016)
Okay, those guys are cool, but still, Jamshed-- I-I'm-I'm sorry, Jay--Okay, sind die Jungs cool, aber immer noch, Jamshed- - Ich-ich-ich bin traurig, Jay-- Much Apu About Something (2016)
Okay, can we move this discussion into the restroom?Okay, können wir diese Diskussion in die Toilette zu bewegen? Much Apu About Something (2016)
Yeah, okay, let's see, uh,Ja, okay, mal sehen, äh, Much Apu About Something (2016)
Okay, so I got a little gouge-y, but I-I don't hold the looting against you guys.Okay, so habe ich eine kleine Hohleisen-y, aber II nicht den Plünderungen gegen euch zu halten. Much Apu About Something (2016)
Oh, okay, Donna.Okay, Donna... Live to Fight... (2016)
It's okay, Daddy.Ist schon okay, Daddy. Live to Fight... (2016)
Okay, that's all well and good, Mike, but I'm the one representing Donna's father, not you, which means I'm the only one with a credible reason to pay a visit to the banker that gave himOkay, das klingt alles schön und gut, Mike, aber ich bin derjenige, der Donnas Vater vertritt, nicht du, Was bedeutet, dass ich derjenige mit einem glaubwürdigen Grund bin, dem Banker einen Besuch abzustatten, der ihm den beschissenen Kredit überhaupt erst gegeben hat. Live to Fight... (2016)
This isn't just for me, all right?Das ist nicht nur für mich, okayLive to Fight... (2016)
It's not total bullshit, all right?Das ist kein absoluter Schwachsinn, okayLive to Fight... (2016)
Is your father okay?Alles okay mit deinem Vater? Live to Fight... (2016)
'Cause whatever it is, if you're okay, I'll be okay.Denn was auch immer es ist, wenn du okay bist, bin ich es auch. Live to Fight... (2016)
Okay, I will.Okay, das werde ich. Tick Tock (2016)
So first you pick me up, then you bring me to my favorite café.Okay, zuerst holen Sie mich ab, dann bringen Sie mich in mein Lieblingscafé. God's Green Earth (2016)
We're done here.Okay. Das war's. God's Green Earth (2016)
Okay, you know what, Harvey?Okay, weißt du was, Harvey? God's Green Earth (2016)
That's all right. It's all right, Louis.Schon okay, Louis. God's Green Earth (2016)
Okay.OkayGod's Green Earth (2016)
Okay, that... that doesn't mean that it was Gibbs.Okay, aber das heißt nicht, dass Gibbs dahintergesteckt hat. God's Green Earth (2016)
Okay, they went to law school together.Okay, die gingen an dieselbe Rechtsfakultät. God's Green Earth (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okayI've never been beyond Okayama.
okayMy studies are going okay.
okayOkay. Sorry.
okayOkay. Drive safely.
okayIs everything okay?
okayNo, no, that's okay.
okayIs Okayama a big city?
okayWe'll help you, okay?
okayI'm a vegetarian, so I'd rather not have meat, if that's okay.
okayIs it okay if I borrow these books?
okayAre the party preparations okay?
okayI hope everything is okay.
okayIt's okay to take it easy sometimes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาเถอะ [INT] okay, See also: all right, Example: เอาเถอะ รถเที่ยวนี้ผมจะเหมาคนเดียว, Thai definition: คำพูดแสดงความยินยอม
เอาล่ะ [INT] now (we shall begin), See also: all right/okay (we shall begin), Syn. เอาละ, Example: เอาล่ะ เราไปกันเถอะ, Thai definition: คำพูดแสดงการตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
แล้วเธอล่ะ[X] (laēo thoē la) EN: okay ?   FR: et toi ? ; d'accord ?
โอเค[X] (ōkhē) EN: OK ; okay   FR: O.K.
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
ตกลง[X] (toklong) EN: o.k. = ok = OK ; okay ; all right ; agreed   FR: d'accord ; O.K. ; entendu
ตกลงไปด้วย[v. exp.] (toklong pai dūay) EN: okay, I'm coming   
ตุ๊กแก[n.] (tukkaē) EN: gecko ; wall gecko   FR: gecko [m] ; gecko tokay (d'Asie) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OKAY    OW1 K EY1
OKAYS    OW1 K EY1 Z
OKAYED    OW1 K EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
okay    (v) (ou2 k ei1)
Tokay    (n) (t ou1 k ei1)
okays    (v) (ou2 k ei1 z)
okayed    (v) (ou2 k ei1 d)
okaying    (v) (ou2 k ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustimmung {f} | seine Zustimmung gebenokay; OK | to give the okay [Add to Longdo]
genehmigen | genehmigend | genehmigtto okay | okaying | okays [Add to Longdo]
gutheißen; billigento okay [Add to Longdo]
richtig; gut; genehmigt; einverstanden; in Ordnung; okay; okokay; OK; O.K. [Add to Longdo]
ganz gut zurechtkommento do okay; to do OK [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
Kommst du damit klar?Can you manage it okay? [Add to Longdo]
Okayama (Stadt in Japan)Okayama (city in Japan) [Add to Longdo]
Geht's dir gut?UOK : Are you okay? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
よし(P);よーし;ようし[, yoshi (P); yo-shi ; youshi] (int) alright; all right; right on; looking good; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
トーケイ[, to-kei] (n) Tokay [Add to Longdo]
トッケイ[, tokkei] (n) tokay [Add to Longdo]
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe [Add to Longdo]
因美線[いんびせん, inbisen] (n) Inbi Line (East Okayama Railway) [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
岡山県[おかやまけん, okayamaken] (n) Okayama prefecture (Chuugoku area) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
岡湯[おかゆ, okayu] (n) tank of clean water (in a bath house) [Add to Longdo]
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings [Add to Longdo]
芸備線[げいびせん, geibisen] (n) Geibi Line (Hiroshima-North Okayama Railway) [Add to Longdo]
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate [Add to Longdo]
甲斐路[かいじ, kaiji] (n) bright red table grape, a cross between a Flame Tokay and a Neo Muscat [Add to Longdo]
山陽地方[さんようちほう, sanyouchihou] (n) San-you region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, southern Yamaguchi and sometimes western Hyogo prefectures) [Add to Longdo]
十日夜[とおかんや;とおかや, tookanya ; tookaya] (n) Harvest festival held on the night of the tenth day of the tenth month (to send the rice paddy gods back to the mountains after harvest) [Add to Longdo]
心を通わせる[こころをかよわせる, kokorowokayowaseru] (exp,v1) to establish an emotional bond with; to reach out to; to relate to [Add to Longdo]
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj-na,adv,n) safe; all right; OK; okay; (P) [Add to Longdo]
[だく, daku] (int) (arch) yes; all right; OK; okay [Add to Longdo]
中国地方[ちゅうごくちほう, chuugokuchihou] (n) Chugoku region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori and Yamaguchi prefectures) [Add to Longdo]
痛くも痒くもない[いたくもかゆくもない, itakumokayukumonai] (exp) of no concern at all; no skin off my nose [Add to Longdo]
伯備線[はくびせん, hakubisen] (n) Hakubi Line (West Tottori-Okayama Railway) [Add to Longdo]
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes) [Add to Longdo]
陸湯[おかゆ, okayu] (n) hot water used for cleaning up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top