ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offing

AO1 F IH0 NG   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offing-, *offing*, off
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offing[N] ตำแหน่งที่อยู่ไกล (เกี่ยวกับการเดินเรือ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)

English-Thai: Nontri Dictionary
offing(n) ขอบทะเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but they're not offing each other in record numbers.ใช่ แต่มันก็ไม่เสมือไปหรอกจากที่เคยถูกบันทึกมา American History X (1998)
They got me offing the peckerwood on tape.พวกเขาให้ฉันเลิกจัดรายการวิทยุ ให้กับพวกเอเมริกาใต้ NS (2010)
Look, I ain't worried about you offing yourself, even though you got old Dale pissing his pants lately.ฟังนะผมไม่เสนอตัวไปยุ่งกับคุณ เรื่องที่เกี่ยวตาแก่เดลนั้น Cherokee Rose (2011)
But you offing your ex-boyfriend, that's somehow not!แต่เธอเสนอตัวแฟนเก่าของเธอนะ นั่นไม่ใช่งั้นสิ The Ties That Blind (2012)
I heard of one group out of the 51st was offing dealers and selling their supply.ผมได้ยินมาว่า มีกลุ่มคนที่ ถนน 51 ทำเป็นตัวแทนแบบนี้ และขายบริการให้พวกที่ต้องการ Shadow Box (2012)
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน Tattoo (2013)
You doing what you did-- offing Mike's guys?คุณทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำ... กำจัดคนของไมค์ใช่ไหม Blood Money (2013)
They finally all came home, and Lady Polly's offing them.พวกเขากลับบ้าน เลดี้ พอลลี่เลยสนองให้ There's Bo Place Like Home (2013)
Fair play, offing that geezer.เล่นยุติธรรม offing คนแก่ที่ Starred Up (2013)
Look, offing Oliver Queen's one thing, but his sister?ฟังนะ เสนอให้กับโอลิเวอร์ ควีนซักสิ่งหนึ่ง แต่น้องสาวเขาเนี่ยนะ City of Heroes (2013)
Klein ended up offing the guy, so... sounds like a righteous kill to me.ไคลน์เลยต้องจัดการเขา ... . ฟังดูก็โอเคดีนี่ King's Castle (2013)
I asked him if there were wedding bells in the offing, and he said I should ask you directly.ฉันถามเขาว่าจะมีข่าวเรื่องแต่งงานหรือเปล่า และเขาบอกว่า ฉันควรถามจากคุณโดยตรง Identity (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFING    AO1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offing    (n) ˈɒfɪŋ (o1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
沖合(P);沖合い(P)[おきあい, okiai] (n) coast; offing; offshore; (P) [Add to Longdo]
沖波;沖浪[おきなみ, okinami] (n) offing wave; deep water wave [Add to Longdo]
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P) [Add to Longdo]
水天彷彿;水天髣髴[すいてんほうふつ, suitenhoufutsu] (n) view in the distant offing where the sea and skyline cannot be distinguished [Add to Longdo]
別婚[べっこん, bekkon] (n) separation with divorce in the offing [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offing \Off"ing\ ([o^]f"[i^]ng; 115), n. [From {Off}.]
   That part of the sea at a good distance from the shore, or
   where there is deep water and no need of a pilot; also,
   distance from the shore; as, the ship had ten miles offing;
   we saw a ship in the offing.
   [1913 Webster]
 
   {in the offing}
   (a) coming; arriving in the foreseeable future.
   (b) visible but not nearby.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offing
   n 1: the near or foreseeable future; "there was a wedding in the
      offing"
   2: the part of the sea that can be seen from the shore and is
     beyond the anchoring area; "there was a ship in the offing"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top