หรือคุณหมายถึง östrogen?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oestrogen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oestrogen-, *oestrogen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oestrogen[N] ฮอร์โมนเพศหญิง สร้างมาจากรังไข่, Syn. estrogen

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oestrogen; estrogenเอสโทรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He developed bitch tits because his testosterone was too high... ..and his body upped the oestrogen.ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ผมตกเป็นทาสสินค้า ที่มีตราแบรนด์เนมอย่างไอเกีย งอมแงม Fight Club (1999)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィトエストロゲン[, fitoesutorogen] (n) phytoestrogen [Add to Longdo]
発情ホルモン[はつじょうホルモン, hatsujou horumon] (n) estrogen; oestrogen [Add to Longdo]
卵胞ホルモン[らんぽうホルモン;らんほうホルモン, ranpou horumon ; ranhou horumon] (n) estrogen; oestrogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oestrogen
   n 1: a general term for female steroid sex hormones that are
      secreted by the ovary and responsible for typical female
      sexual characteristics [syn: {estrogen}, {oestrogen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top