ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtund

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtund-, *obtund*, obtun
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtundทำให้ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtund \Ob*tund"\, v. t. [imp. & p. p. {Obtunded}; p. pr. & vb.
   n. {Obtunding}.] [L. obtundere, obtusum; ob (see {Ob-}) +
   tundere to strike or beat. See {Stutter}.]
   To reduce the edge, pungency, or violent action of; to dull;
   to blunt; to deaden; to quell; as, to obtund the acrimony of
   the gall. [Archaic] --Harvey.
   [1913 Webster]
 
      They . . . have filled all our law books with the
      obtunding story of their suits and trials. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtund
   v 1: reduce the edge or violence of; "obtunded reflexes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top