ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nosebleed

N OW1 Z B L IY2 D   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nosebleed-, *nosebleed*, noseble, noseblee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nosebleed[N] การมีเลือดออกทางจมูก, Syn. epistaxis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nosebleed(โนซ'บลีด) n. เลือดกำเดา,เลือดจากจมูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've had these nosebleeds before. Now calm down.(เสียงพยาบาล) Peggy คุณจะดีขึ้น Deep Throat (1993)
If you nosebleed everyday till you graduate,ถ้าเลือดเกาเดาเธอไหลทุกวัน จนกว่าจะเรียนจบ Crazy First Love (2003)
Teacher, I'll nosebleed everyday.อาจารย์ครับ เลือดกำเดาผมจะไหลทุกวัน Crazy First Love (2003)
"Our students study so hard and nosebleed everyday, they don't have any blood to donate!นักเรียนของเราขยันเรียนอย่างหนัก จนเลือดกำเดาไหลทุกวัน พวกเขาเลยไม่มีเลือดเหลือพอ ที่จะไปบริจาคได้แล้ว Crazy First Love (2003)
How much did you nosebleed this time?เลือดกำเดาของแกน่ะ มันไหลไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย Crazy First Love (2003)
You've had that nosebleed for a few days.เลือดกำเดาวันก่อนของแก มันไหลอีกแล้ว Initial D (2005)
- Yeah, well, it was, uh... kind of the nosebleed that gave you away.- ใช่ มันเป็น... ประเภทที่แสดงออกทางเลือดกำเดา The Haunting of Molly Hartley (2008)
He got nosebleeds as a kid.เขาเลือดกำเดาออกตั้งแต่เด็ก Five the Hard Way (2008)
They're nosebleed seats, but at least they're something,มันเป็นที่นั่งสำหรับคนที่เลือดออกจมูก แต่อย่างน้อยมันก็เป็นบางอย่าง You've Got Yale! (2009)
He has nosebleeds and headaches from stopping time.เขามีเลือดกำเดาไหลและปวดหัวหลังหยุดเวลา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I just... I've never seen a nosebleed go on like this.เพียงแค่ ฉันไม่เคยเห็น เลือดกำเดาแบบนี้มาก่อน Holidaze (2009)
Nosebleed Nougats!ตังเมเลือดกำเดา Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nosebleedI can't stop my nosebleed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดกำเดา[N] nosebleed, Example: นักมวยฝ่ายแดงมีเลือดกำเดาออกทางจมูก, Thai definition: เลือดที่ออกมาทางจมูก
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSEBLEED N OW1 Z B L IY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nosebleed (n) nˈouzbliːd (n ou1 z b l ii d)
nosebleeds (n) nˈouzbliːdz (n ou1 z b l ii d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天井桟敷[てんじょうさじき, tenjousajiki] (n) gallery (in a theatre); upper gallery; cheap seats; nosebleed section; the gods [Add to Longdo]
鼻血[はなぢ(P);はなじ(ik), hanadi (P); hanaji (ik)] (n) nosebleed; (P) [Add to Longdo]
鼻出血[びしゅっけつ, bishukketsu] (n) nosebleed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nosebleed \Nose"bleed`\, n.
   1. A bleeding at the nose.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The yarrow. See {Yarrow}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yarrow \Yar"row\, n. [OE. yarowe, yarwe, [yogh]arowe, AS.
   gearwe; akin to D. gerw, OHG. garwa, garawa, G. garbe,
   schafgarbe, and perhaps to E. yare.] (Bot.)
   An American and European composite plant ({Achillea
   Millefolium}) with very finely dissected leaves and small
   white corymbed flowers. It has a strong, and somewhat
   aromatic, odor and taste, and is sometimes used in making
   beer, or is dried for smoking. Called also {milfoil}, and
   {nosebleed}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nosebleed
   n 1: bleeding from the nose [syn: {nosebleed}, {epistaxis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top