ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noiselessly

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noiselessly-, *noiselessly*, noiseless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noiselessly[ADV] อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I entered my former residence noiselessly.I entered my former residence noiselesslyWatchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiselesslyMuch to my surprise, the door opened noiselessly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noiselessly    (a) nˈɔɪzləsliː (n oi1 z l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noiseless \Noise"less\, a.
   Making, or causing, no noise or bustle; without noise;
   silent; as, the noiseless foot of time.
   [1913 Webster]
 
      So noiseless would I live.        --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Noise"less*ly}, adv. -- {Noise"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noiselessly
   adv 1: without a sound; "he stood up soundlessly and
       speechlessly and glided across the hallway and through a
       door" [syn: {noiselessly}, {soundlessly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top