ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noggin

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noggin-, *noggin*
Possible hiragana form: のっぎん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You suck down one of these little boogers and in exactly half an hour a brand-new crop of hair will grow out over the top of your little noggin.ถ้าดูดเจ้านี่ ครึ่งชั่วโมง จะมีผมงอกบนศีรษะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
-Doesn't have a computer in her noggin.- หัวพี่นายมีคอมพ์มั้ยล่ะ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Put a bullet right in his noggin.เอาลูกปืนฝังกระโหลกมันซะ 3:10 to Yuma (2007)
You know, smog in the noggin, so she goes down there to find him, only he'd already been kidnapped.คุณก็รู้ แม่เลยไปตามหาเขา แล้วเขาก็ถูกลักพาตัวไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm inside that angst-Y, little noggin of yours.ฉันยังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ เหมือนส่วนเล็กๆน้อยๆของคุณ Death Takes a Holiday (2009)
I gave him a good whack, too, right on the old noggin.ฉันตีเข้าอย่างจังตรงหัวเขาเลยนะแหละ Rose's Turn (2009)
Can't get that image out of my nogginลืมภาพนั้นไม่ลง Sectionals (2009)
Has this something to do with the jumbling your poor boggled noggin got last year?มีอะไรทำให้คุณหัวเสีย คุณทำพลาดในปีก่อนหรือไง The Dwarf in the Dirt (2009)
A wrestling match inside your noggin...ศึกมวยปล้ำในหัวของนาย... Swan Song (2010)
Get it through your vinyl noggin, Woody.เข้าใจซักทีเถอะ วู้ดดี้ Toy Story 3 (2010)
You know, "Dreamscape" his noggin -- something.คุณก็รู้... รับเคราะห์แทน เยียวยาเขา... อะไรก็ได้! Let It Bleed (2011)
Now, let's get these electrodes attached and see what's going on in that pretty little noggin of yours.ทีนี้มาต่อสายนี่เข้ากับสมองเธอ แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันดีกว่า The Cohabitation Formulation (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noggin    (n) nˈɒgɪn (n o1 g i n)
noggins    (n) nˈɒgɪnz (n o1 g i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noggin \Nog"gin\, n. [Ir. noigin, or Gael. noigean. Cf. 1st
   {Nog}.]
   1. A small mug or cup.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure equivalent to a gill. Hence: a small quantity of
    a beverage. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. The head (of a person). [slang]
 
   Syn: noodle, noddle.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noggin
   n 1: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean},
      {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top