ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

night watch

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -night watch-, *night watch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
night watch[N] การเฝ้ายามกลางคืน, See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน, Syn. graveyard watch, middle watch, midwatch
night watch[N] คนเฝ้ายามกลางคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
night watchn. ยามกลางคืน,การอยู่ยามกลางคืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are for fat lonely girls who'd stay at home at night watching TV.นี่มันสำหรับสาวโสดอ้วนฉุ ที่/จะต้องนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านตอนดึกๆ Ladder 49 (2004)
You're the night watchman, Lawrence. A venerable position in this institution.ก็เป็นยามเวรดึก, ลอร์เรน เป็นตำแหน่งที่น่านับถือ Night at the Museum (2006)
And those old night watchmen?And those old night watchmen? Night at the Museum (2006)
He's the night watchman at the Museum of Natural History.He's the night watchman at the Museum of Natural History. Night at the Museum (2006)
I'm the night watchman at the Museum of Natural History.I'm the night watchman at the Museum of Natural History. Night at the Museum (2006)
We're night watchmen, not janitors!We're night watchmen, not janitors! Night at the Museum (2006)
And we will be here with you throughout the night watching and waiting to see if Lincoln Burrows does, in fact, become only the 13th person to be executed in the State of Illinois since 1976.และเราจะอยู่กับคุณไปตลอดคืน เพื่อดูว่าลินคอล์น เบอโรวส์จะกลายเป็นนักโทษ ที่ถูกประหารเป็นคนที่13ของรัฐอิลลินอยส์ตั้งแต่ปี 1976 หรือไม่ The Rat (2006)
That guy was at the hospital last night watching me with Abel.เมื่อคืนหมอนั่นไปที่โรงพยาบาล ไปยืนดูผมกับเอเบิล Giving Back (2008)
Elle was here in Greenwich last night watching the children.คุณแน่ใจเหรอ ? Carrnal Knowledge (2009)
A night watchman and two ambulance driversยามกะดึกกับคนขับรถพยาบาล 2 คน Bulletproof (2009)
We had a sleepover and spent the whole night watching the entire Ugly Betty box set and did pedicures.หลังจาก 191 ได้รับเบาะแส จากคนที่อ้างว่าเป็นยอดมนุษย์... แล้ว กับเคธี่เป็นยังไงบ้าง Kick-Ass (2010)
I'd sooner spend a night watching European porn.ให้ฉันดูหนังโป๊ยุโรป ยังจะดีซะกว่า Excellence in Broadcasting (2010)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更夫[gēng fū, ㄍㄥ ㄈㄨ, ] night watchman (in former times), #84,447 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman [Add to Longdo]
金棒引き;鉄棒引き[かなぼうひき, kanabouhiki] (n) (1) a gossip; (2) night watchman [Add to Longdo]
五更[ごこう, gokou] (n) the five night watches; fifth watch of the night (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
宿直[しゅくちょく, shukuchoku] (n,vs) night watch; night guard; night shift [Add to Longdo]
寝ずの番[ねずのばん, nezunoban] (n) night watch; night watchman [Add to Longdo]
不寝番[ねずばん;ふしんばん, nezuban ; fushinban] (n) sleepless vigil; night watch; vigilance [Add to Longdo]
夜回り[よまわり, yomawari] (n,vs) night watch; night watchman [Add to Longdo]
夜詰め[よづめ, yodume] (n) night watch [Add to Longdo]
夜警[やけい, yakei] (n) night watchman [Add to Longdo]
夜番[やばん;よばん, yaban ; yoban] (n) night watch; night sentry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Night \Night\ (n[imac]t), n. [OE. night, niht, AS. neaht, niht;
   akin to D. nacht, OS. & OHG. naht, G. nacht, Icel. n[=o]tt,
   Sw. natt, Dan. nat, Goth. nahts, Lith. naktis, Russ. noche,
   W. nos, Ir. nochd, L. nox, noctis, Gr. ny`x, nykto`s, Skr.
   nakta, nakti. [root]265. Cf. {Equinox}, {Nocturnal}.]
   1. That part of the natural day when the sun is beneath the
    horizon, or the time from sunset to sunrise; esp., the
    time between dusk and dawn, when there is no light of the
    sun, but only moonlight, starlight, or artificial light.
    [1913 Webster]
 
       And God called the light Day, and the darkness he
       called Night.             --Gen. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence:
    (a) Darkness; obscurity; concealment.
      [1913 Webster]
 
         Nature and nature's laws lay hid in night.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) Intellectual and moral darkness; ignorance.
    (c) A state of affliction; adversity; as, a dreary night
      of sorrow.
    (d) The period after the close of life; death.
      [1913 Webster]
 
         She closed her eyes in everlasting night.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Do not go gentle into that good night
         Rage, rage against the dying of the light.
                          --Dylan
                          Thomas.
      [PJC]
    (e) A lifeless or unenlivened period, as when nature seems
      to sleep. "Sad winter's night". --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   Note: Night is sometimes used, esp. with participles, in the
      formation of self-explaining compounds; as,
      night-blooming, night-born, night-warbling, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Night by night}, {Night after night}, nightly; many nights.
    [1913 Webster]
 
       So help me God, as I have watched the night,
       Ay, night by night, in studying good for England.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Night bird}. (Zool.)
    (a) The moor hen ({Gallinula chloropus}).
    (b) The Manx shearwater ({Puffinus Anglorum}).
 
   {Night blindness}. (Med.) See {Hemeralopia}.
 
   {Night cart}, a cart used to remove the contents of privies
    by night.
 
   {Night churr}, (Zool.), the nightjar.
 
   {Night crow}, a bird that cries in the night.
 
   {Night dog}, a dog that hunts in the night, -- used by
    poachers.
 
   {Night fire}.
    (a) Fire burning in the night.
    (b) Ignis fatuus; Will-o'-the-wisp; Jask-with-a-lantern.
      
 
   {Night flyer} (Zool.), any creature that flies in the night,
    as some birds and insects.
 
   {night glass}, a spyglass constructed to concentrate a large
    amount of light, so as see objects distinctly at night.
    --Totten.
 
   {Night green}, iodine green.
 
   {Night hag}, a witch supposed to wander in the night.
 
   {Night hawk} (Zool.), an American bird ({Chordeiles
    Virginianus}), allied to the goatsucker. It hunts the
    insects on which it feeds toward evening, on the wing, and
    often, diving down perpendicularly, produces a loud
    whirring sound, like that of a spinning wheel. Also
    sometimes applied to the European goatsuckers. It is
    called also {bull bat}.
 
   {Night heron} (Zool.), any one of several species of herons
    of the genus {Nycticorax}, found in various parts of the
    world. The best known species is {Nycticorax griseus}, or
    {Nycticorax nycticorax}, of Europe, and the American
    variety (var. naevius). The yellow-crowned night heron
    ({Nyctanassa violacea} syn. {Nycticorax violaceus})
    inhabits the Southern States. Called also {qua-bird}, and
    {squawk}.
 
   {Night house}, a public house, or inn, which is open at
    night.
 
   {Night key}, a key for unfastening a night latch.
 
   {Night latch}, a kind of latch for a door, which is operated
    from the outside by a key.
 
   {Night monkey} (Zool.), an owl monkey.
 
   {night moth} (Zool.), any one of the noctuids.
 
   {Night parrot} (Zool.), the kakapo.
 
   {Night piece}, a painting representing some night scene, as a
    moonlight effect, or the like.
 
   {Night rail}, a loose robe, or garment, worn either as a
    nightgown, or over the dress at night, or in sickness.
    [Obs.]
 
   {Night raven} (Zool.), a bird of ill omen that cries in the
    night; esp., the bittern.
 
   {Night rule}.
    (a) A tumult, or frolic, in the night; -- as if a
      corruption, of night revel. [Obs.]
    (b) Such conduct as generally rules, or prevails, at
      night.
 
         What night rule now about this haunted grove?
                          --Shak.
 
   {Night sight}. (Med.) See {Nyctolopia}.
 
   {Night snap}, a night thief. [Cant] --Beau. & Fl.
 
   {Night soil}, human excrement; -- so called because in cities
    it is collected by night and carried away for manure.
 
   {Night spell}, a charm against accidents at night.
 
   {Night swallow} (Zool.), the nightjar.
 
   {Night walk}, a walk in the evening or night.
 
   {Night walker}.
    (a) One who walks in his sleep; a somnambulist; a
      noctambulist.
    (b) One who roves about in the night for evil purposes;
      specifically, a prostitute who walks the streets.
 
   {Night walking}.
    (a) Walking in one's sleep; sleep walking; somnambulism;
      noctambulism.
    (b) Walking the streets at night with evil designs.
 
   {Night warbler} (Zool.), the sedge warbler ({Acrocephalus
    phragmitis}); -- called also {night singer}. [Prov. Eng.]
    
 
   {Night watch}.
    (a) A period in the night, as distinguished by the change
      of watch.
    (b) A watch, or guard, to aford protection in the night.
      
 
   {Night watcher}, one who watches in the night; especially,
    one who watches with evil designs.
 
   {Night witch}. Same as {Night hag}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 night watch
   n 1: a watch during the night (as from midnight to 8 a.m.) [syn:
      {graveyard watch}, {middle watch}, {midwatch}, {night
      watch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top