หรือคุณหมายถึง near miß?
Search result for

near miss

(10 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -near miss-, *near miss*, near mis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
near miss[N] สถานการณ์หวุดหวิด, See also: เหตุร้ายเกือบจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That also means we've had a near miss in pigeon, Utah.รวมหมายถึง เราคลาดจะได้พบกัน ในเมืองเพียร์เจียน รัฐยูท่าห์ Queen Sacrifice (2010)
Near miss is still a miss, kid.เกือบโดนยังไงก็ถือว่าพลาดนะ เจ้าหนู Death Trap (2010)
After a near miss at Windu's quarters,หลังเกือบสังหารวินดูที่ห้องได้ R2 Come Home (2010)
I wanted to see how you were doing after last night's near miss.ฉันอยากแวะมาดูว่าเป็นไงบ้าง หลังจากที่เกือบไปเมื่อคืน Never Letting Go (2011)
It can be considered a near miss to have made such a serious mistake and yet not receive any penalty.พิจารณาได้ว่ามันเป็นเหตุ'ที่เกือบสูญเสีย' ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง และยังไม่ได้รับการลงโทษใดๆ Me Too, Flower! (2011)
When we had the near miss at the restaurant a couple of weeks ago,ตอนเราเกือบได้เจอกันที่ร้านอาหาร เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน Zugzwang (2013)
But what about all the other near misses with Nigel?แต่ทุนอย่างที่เกิดขึ้นในตัวคุณไนเจิล American Duos (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひやりはっと;ヒヤリハット[, hiyarihatto ; hiyarihatto] (n) (from 冷やりとした and はっととした) close call; near miss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  near miss
      n 1: an accidental collision that is narrowly avoided

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top