ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

natron

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natron-, *natron*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I identified flakes of natron.ผมวิเคราะห์ เศษเกลือเนตรอน A Night at the Bones Museum (2009)
Natrona.นาโทรน่า Remember Me (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Natronfeldspat {n} [chem.]albite [Add to Longdo]
Natronlauge {f} [chem.](caustic) soda lye; caustic soda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Natron \Na"tron\, n. [F., fr. Sp. natron, Ar. natr[=u]n,
     nitr[=u]n. Cf. {Niter}, {Anatron}.] (Min.)
     Native sodium carbonate. [Written also {anatron}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top