ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*natron*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: natron, -natron-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I identified flakes of natron.ผมวิเคราะห์ เศษเกลือเนตรอน A Night at the Bones Museum (2009)
Innatron.อินนาทรอน The X in the File (2010)
Innatron has a plant located smack-dab in the middle of the last remaining flannelbush population-- here in Juarez-- and they use manganese and sodium borohydride.อินนาทรอน ตั้งอยู่ตรงกลาง ในพื้นที่ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ใน จูวาเลซ The X in the File (2010)
Yes. She's an Innatron executive, in charge of waste management.เธอเป็นฝ่ายงานบริหารของอินนาทรอน ที่ดูเเลการกำจัดของเสีย The X in the File (2010)
It says that Innatron contracts its waste disposal to an independent contractor.มันเขียนไว้ว่า อินนาทรอน ทำสัญญาเพื่อกำจัดของเสียกับบริษัทเอกชน The X in the File (2010)
Innatron pays the shell company hundreds and thousands of dollars to get rid of the waste, and Rachel and her crew-- they just dump it in the desert and they pocket the money.อินนาทรอน จ่ายให้บริษัทข้ามชาติ หลายแสนดอลล่่าร์ เพื่อกำจัดของเสีย เรเชลกับลูกทีมของเธอ The X in the File (2010)
Could you trace them to Innatron?ได้ มีอะไรเกี่ยวกับพวกมันหรือ คุณพบร่องรอย The X in the File (2010)
Kylie Sinclair from Sinclair Dynatronic.เคยลี่ย์ ซินแคลร์ จาก ซินแคลร์ไดนามิค Captain (2012)
Natrona.นาโทรน่า Remember Me (2015)
"Natrona"?Natrona" เหรอ? Remember Me (2015)
This drink I invented - Bourbon and Bicetol - It'll never catch on.Dieses Gebräu hier, Whisky und Natron, es wirkt nie. Indiscreet (1958)
- Hey! Or bicarbonate of soda!Oder NatronCarry on Cruising (1962)
Caustic soda, a few drops of perfume and animal fat?Natronlauge, ein paar Tropfen Parfüm und tierisches Fett. Ricco (1973)
(Dramatic music plays)Ich, Jesus, wähle TechnatronAttack of the Killer Tomatoes! (1978)
I think I'll go get some bicarb.Ich versuch's mal mit NatronThe Heartache (1981)
You're taking an awful lot of bicarb.Du nimmst eine Menge NatronThe Heartache (1981)
And don't forget the bleach.Gut, dann in Ordnung. Ach ja, und bitte geben Sie etwas Natron dazu. The Skin (1981)
He's with Delamere on the border near Lake Natron.Ihr Mann ist bei Delamere, an der Grenze in der Nähe von Lake NatronOut of Africa (1985)
Where is Lake Natron?Wo ist Lake NatronOut of Africa (1985)
An amp of bicarb.Ein Amp NatronThe Eyes Have It (1986)
- Where's that bicarb?- Wo ist das NatronMission of Gold (1987)
Natron... the salt solution usedNatronBottle of Dreams (1988)
Rashid: The natron gas provided them A bridge to the netherworld.Das Natrongas war die Brücke zur Unterwelt. Bottle of Dreams (1988)
Well, I'll need some battery acid, which I can get from the plane, potassium bromide, bicarb.Wir brauchen Batteriesäure. Die gibt's im Flugzeug. Dann Kaliumbromid, NatronThe Survivors (1989)
Alright. Hand me that connector on the kit.Gib mir das PenatronPeak Performance (1989)
So instead, I took a bath in baking soda and then my toe came around, but I got the worst cramps like I swallowed a kinked hose or something.Da habe ich ein Backnatronbad genommen und der Zeh ging wieder. Aber dafür bekam ich dann schreckliche Krämpfe. Episode #2.8 (1990)
Bill. Con Ed.Natron, ein rätselhaftes Stück Fleisch. The Hard Way (1991)
Did you know your dad has a box of baking soda in his underwear drawer?Wusstet ihr, dass eurer Dad Backnatron in seiner Schublade hat? The Hole-in-the-Wall Gang (1991)
Who moved the baking soda in my underwear drawer?Wer von euch hat das Backnatron in meiner Schublade verschoben? The Hole-in-the-Wall Gang (1991)
Lake Natron TANZANIANatronsee TANSANIA Baraka (1992)
Watch this no more baking soda in my sock drawer.Schaut zu. Kein Natron mehr in meiner Sockenschublade. The Trouble with Danny (1992)
You know what, I gotta vacuum up this baking soda first because it's driving me crazy.Aber zuerst muss ich das Natron aufsaugen, denn es macht mich verrückt. The Trouble with Danny (1992)
I hope you don't mind baking-soda flavour.Ich hoffe, du hast nichts gegen Natrongeschmack. The Pothole (1997)
Baking soda, annoying little product.Natron, ein nervtötendes Produkt. The Pothole (1997)
- Um, baking-- Baking soda. Not baking powder.Natronpulver, nicht Backpulver! Scary Movie (2000)
All they left was baking soda and capers.Sie haben nur Natron und Kapern da gelassen. A Clone of My Own (2000)
Look, Mulder, we've got gum arabic and sodium hydroxide here.Hier hat er Gummiarabikum und ÄtznatronHollywood A.D. (2000)
- I'll get you some bicarbonate.- Ich hole Ihnen etwas NatronAfter the Funeral (2005)
Angela, you got any bicarbonate?Angela, hast du Natron da? A Boy in a Tree (2005)
You wouldn't happen to have any baking soda, would you?Du hast nicht zufällig etwas Backnatron, oder? The Cold Turkey (2006)
Mr. Arvis Narron.Mr. Arms NatronPerfect Stranger (2007)
Push another amp of bicarb for a boost.Geben sie eine weitere Ampulle Natron, für eine Steigerung. Where the Wild Things Are (2008)
It's more likely that you will spend your careers teaching fifth graders how to make papier-mâché volcanoes with baking-soda lava.Obwohl es wahrscheinlicher ist, dass Sie Ihre Wissen- schaftskarrieren verbringen, 5-Klässer beizubringen,... wie man Pappmache-Vulkane mit Backnatron-Lava baut. The Cooper-Nowitzki Theorem (2008)
YOU'RE LUCKY, ON THIS DEADLINE, I DIDN'T GIVE YOU A BAKING SODA VOLCANO.Bbei dem Abgabetermin hast Du Glück, dass ich Dir keinen Backnatron Vulkan gegeben habe. The Miracle Job (2008)
Get me a bicarb.Bringt mir NatronStairway to Heaven (2009)
Brody, there was Some medical-grade soda lime In the supply manifest?Brody, war da medizinisches Natronkalk in der Ausrüstung? Air: Part 1 (2009)
CAUSTIC SODANATRONLAUGE The Last Circus (2010)
We need baking soda.Wir brauchen BacknatronA Little Night Music (2010)
You already got the baking soda.Du hast das Backnatron schon gehabt. A Little Night Music (2010)
- Well, it ain't baking soda, bro.- Na, es ist sicher kein Back-Natron, Bro. Porn Scenes from an Italian Restaurant (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ätznatron {n}caustic soda [Add to Longdo]
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Natriumsilikat {n}; Natronwasserglas {n} [chem.]sodium silicate [Add to Longdo]
Natriumbikarbonat {n}; Natriumhydrogenkarbonat {n}; Natron {n} [chem.]sodium bicarbonate; sodium hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Natronfeldspat {n} [chem.]albite [Add to Longdo]
Natronlauge {f} [chem.](caustic) soda lye; caustic soda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Natron \Na"tron\, n. [F., fr. Sp. natron, Ar. natr[=u]n,
     nitr[=u]n. Cf. {Niter}, {Anatron}.] (Min.)
     Native sodium carbonate. [Written also {anatron}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top