ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nagger

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nagger-, *nagger*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nagger มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nagger*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nagger?Nagger"? The Dictator (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAGGER S N AE1 G ER0
SNAGGERS S N AE1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nagger (n) nˈægər (n a1 g @ r)
naggers (n) nˈægəz (n a1 g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nörgler {m}nagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nagger \nagger\ n.
   Someone (especially a woman) who constantly finds fault.
 
   Syn: scold, scolder, nag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nag \Nag\ (n[a^]g), n.
   A person who nags, especially habitually; called also
   {nagger}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nagger
   n 1: someone (especially a woman) who annoys people by
      constantly finding fault [syn: {scold}, {scolder}, {nag},
      {nagger}, {common scold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top