ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nacre

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nacre-, *nacre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nacre[N] ไข่มุก, Syn. pearl

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nacre wall; nacreous wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nacreous wall; nacre wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nacreous cloudsเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nacreous (adj ) resembling nacre

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer   FR: perle [f] ; nacre [f]
เปลือกมุก[n. exp.] (pleūak muk) FR: nacre [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nacre    (n) nˈɛɪkər (n ei1 k @ r)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nacre \Na"cre\ (n[=a]"k[~e]r), n. [F., cf. Sp. n['a]cara,
   n['a]car, It. nacchera, naccaro, LL. nacara, nacrum; of
   Oriental origin, cf. Ar. nak[imac]r hollowed.] (Zool.)
   A pearly substance which lines the interior of many shells,
   and is most perfect in the mother-of-pearl. [Written also
   {nacker} and {naker}.] See {Pearl}, and {Mother-of-pearl}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nacr'e \Na`cr['e]"\ (n[.a]*kr[=a]"), a. [F. See {Nacre}.] (Art)
   Having the peculiar iridescence of nacre, or mother-of-pearl,
   or an iridescence resembling it; as, nacr['e] ware.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nacre
   n 1: the iridescent internal layer of a mollusk shell [syn:
      {mother-of-pearl}, {nacre}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 nacre /nakʀ/ 
  mother of pearl

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top