ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multitudinous

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multitudinous-, *multitudinous*, multitudinou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multitudinous[ADJ] มากมาย, See also: หลากหลาย
multitudinously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multitudinous(มัลทิทูด'ดิเนิส) adj. มากมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
multitudinous(adj) มากมาย,มาก,หลากหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนืองแน่น[ADV] crowdedly, See also: multitudinously, Syn. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: ผู้คนยืนต่อซื้อบัตรเข้าชมงานกันอย่างเนืองแน่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multitudinous    (j) mˌuːltɪtjˈuːdɪnəs (m uu2 l t i t y uu1 d i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] multitudinous; powerful, #357,200 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
百千万[ひゃくせんまん, hyakusenman] (n) multitudinousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multitudinous \Mul`ti*tu"di*nous\, a.
   1. Consisting of a multitude; manifold in number or
    condition; as, multitudinous waves. "The multitudinous
    seas." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A renewed jingling of multitudinous chains. --G.
                          Kennan.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a multitude. "The multitudinous
    tongue." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Mul`ti*tu"di*nous*ly}, adv. --
    {Mul`ti*tu"di*nous*ness}, n.
    [1913 Webster] Multivagant

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multitudinous
   adj 1: too numerous to be counted; "incalculable riches";
       "countless hours"; "an infinite number of reasons";
       "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas";
       "myriad stars"; "untold thousands" [syn: {countless},
       {infinite}, {innumerable}, {innumerous}, {multitudinous},
       {myriad}, {numberless}, {uncounted}, {unnumberable},
       {unnumbered}, {unnumerable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top