ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multicultural

M AH2 L T IY0 K AH1 L CH ER0 AH0 L   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multicultural-, *multicultural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multicultural[ADJ] หลากหลายวัฒนธรรม, Syn. international, integrated
multiculturalism[N] การมีวัฒนธรรมหลากหลาย, Syn. multiculturalist

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multicultural educationสหวัฒนธรรมศึกษา [TU Subject Heading]
Multiculturalismพหุวัฒนธรรมนิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They promoted feminism and multiculturalism.พวกเขาได้รณรงค์เรื่องเฟมินิสและความแตกต่างทางวัฒนธรรม The Uncanny Valley (2010)
How progressive of you to have a multicultural evil twin.ว้าว แอนนี่ เธอก้าวหน้าไปมาก จนมีแฝดนรกต่างวัฒนธรรมเลยนะ Geography of Global Conflict (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTICULTURAL    M AH2 L T IY0 K AH1 L CH ER0 AH0 L
MULTICULTURALISM    M AH2 L T IY0 K AH1 L CH ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multikulti {n}multicultural mix [Add to Longdo]
multikulturelle Gesellschaft {f}multicultural society [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多元文化論[たげんぶんかろん, tagenbunkaron] (n) multiculturalism [Add to Longdo]
多文化[たぶんか, tabunka] (n) (1) many cultures; (adj-no) (2) multicultural [Add to Longdo]
多文化主義[たぶんかしゅぎ, tabunkashugi] (n) multiculturalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  multicultural
      adj 1: of or relating to or including several cultures; "a
             multicultural event"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top