ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moveable

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moveable-, *moveable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moveable[ADJ] ที่เคลื่อนที่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
moveable(adj) เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนย้ายได้,ไม่อยู่กับที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่นลา[n.] (thaenlā) EN: rectangular moveable base   

Japanese-English: EDICT Dictionary
可動[かどう, kadou] (n,adj-no) mobile; moveable [Add to Longdo]
取り外しのできる[とりはずしのできる, torihazushinodekiru] (exp,v1) moveable; removeable; demountable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movable \Mov"a*ble\, n.; pl. {Movables}.
   1. An article of wares or goods; a commodity; a piece of
    property not fixed, or not a part of real estate;
    generally, in the plural, goods; wares; furniture. [Also
    spelled {moveable}.]
    [1913 Webster]
 
       Furnished with the most rich and princely movables.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rom. Law) Property not attached to the soil.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word is not convertible with personal property,
      since rents and similar incidents of the soil which are
      personal property by our law are immovables by the
      Roman law. --Wharton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movable \Mov"a*ble\, a. [Cf. OF. movable. See {Move}.]
   1. Capable of being moved, lifted, carried, drawn, turned, or
    conveyed, or in any way made to change place or posture;
    susceptible of motion; not fixed or stationary; as, a
    movable steam engine. [Also spelled {moveable}.]
 
   Syn: transferable, transferrable, transportable.
     [1913 Webster]
 
   2. Changing from one time to another; as, movable feasts, i.
    e., church festivals, the date of which varies from year
    to year.
    [1913 Webster]
 
   {Movable letter} (Heb. Gram.), a letter that is pronounced,
    as opposed to one that is quiescent.
 
   {Movable feast} (Ecclesiastical), a holy day that changes
    date, depending on the lunar cycle. An example of such a
    day is {Easter}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 moveable \moveable\ adj.
   movable.
 
   Syn: Syn. --, transferable, transferrable, transportable.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moveable
   adj 1: capable of being moved or conveyed from one place to
       another [syn: {movable}, {moveable}, {transferable},
       {transferrable}, {transportable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top