ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morphology

M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morphology-, *morphology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morphology[N] วิชาว่าด้วยการศึกษารูปร่างสัตว์และพืช, See also: วิชาการศึกษารูปร่างหิน, วิชาการศึกษาการผันคำ-คำพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morphology(มอร์ฟอส'โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างของสัตว์และพืช., See also: morphologic adj. morphological adj. morphologist n.
geomorphologyn. วิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
morphologyกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morphologyสัณฐานวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Morphologyสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Morphologyลักษณะ, รูปร่างลักษณะ, รูปร่าง, รูปร่างวิทยา, การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง, ลักษณะรูปร่าง, รูปพรรณ, การตรวจลักษณะ, ลักษณะรูปพรรณ, พยาธิสภาพ, รูปร่างลักษณะ, รูปทรง, รูปร่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morphology (n) สัณฐานวิทยา
morphology (n ) วิทยาหน่วยคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morphology suggests that it's some type of protein, maybe chitin?มันคือโปรตีนชนิดหนึ่ง. อาจจะเป็นไคติน? Page Turner (2008)
What was not common, however, was the morphology of the sand.ยังไงก็ตาม ที่ไม่ธรรมดาคือสถานภาพของทราย Wrecking Crew (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
morphologyThese two have completely different patterning but no difference is seen in their internal morphology so it seems that they are considered the same.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบคำ[n. exp.] (rabop kham) EN: morphology   FR: morphologie [f] (ling.)
วจีวิภาค[n.] (wajīwiphāk) EN: morphology ; word classification ; speech classification   

CMU English Pronouncing Dictionary
MORPHOLOGY M AO0 R F AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morphology (n) mˈɔːfˈɒləʤiː (m oo1 f o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モルフォルジー;モルホルジー[, moruforuji-; moruhoruji-] (n) morphology [Add to Longdo]
形態学[けいたいがく, keitaigaku] (n) morphology [Add to Longdo]
形態論[けいたいろん, keitairon] (n) {ling} morphology [Add to Longdo]
地形学[ちけいがく, chikeigaku] (n) topography; geomorphology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morphology \Mor*phol"o*gy\, n. [Gr. morfh` form + -logy: cf. F.
   morphologie.]
   1. (Biol.) That branch of biology which deals with the
    structure of animals and plants, treating of the forms of
    organs and describing their varieties, homologies, and
    metamorphoses. See {Tectology}, and {Promorphology}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The form and structure of an organism.
    [PJC]
 
   3. (Linguistics) The branch of linguistics which studies the
    patterns by which words are formed from other words,
    including inflection, compounding, and derivation.
    [PJC]
 
   4. Specifically: The study of the patterns of inflection of
    words or word classes in any given language; the study of
    the patterns in which morphemes combine to form words, and
    the rules for combination; morphemics; as, the morphology
    of Spanish verbs; also, the inflection patterns
    themselves.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morphology
   n 1: the branch of biology that deals with the structure of
      animals and plants
   2: studies of the rules for forming admissible words
   3: the admissible arrangement of sounds in words [syn:
     {morphology}, {sound structure}, {syllable structure}, {word
     structure}]
   4: the branch of geology that studies the characteristics and
     configuration and evolution of rocks and land forms [syn:
     {morphology}, {geomorphology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top