ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moral obligation

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moral obligation-, *moral obligation*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moral obligationหนี้ทางศีลธรรม, พันธะทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've not learned anything. Also, you've got a moral obligation to them.นายต้องใส่แง่คิดศีลธรรมลงไปด้วยสิ ไม่งั้น เด็กๆ จะได้อะไรจากนิทานล่ะจริงไหม Bedtime Stories (2008)
It's perfectly clear. You have a moral obligation to disclose it to the court.เธอมีหน้าที่ทางศีลธรรม ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อศาล The Reader (2008)
We have a moral obligation, and let it not be said that you didn't know about it....การร้องขอขั้นพื้นฐาน ในการล่าวาฬ ดังนั้นเซนต์คิทส์ และ นีวิส ก็สนับสนุนข้อเสนอนี้ . The Cove (2009)
Moral obligation to disobey them.ในทางศีลธรรม ในการแสดงอารยะขัดขืน Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Less a job than a moral obligation.เป็นงานที่สำคัญน้อยกว่า ภาระหน้าที่ทางศีลธรรม Legacy (2012)
Come on. You have a moral obligation as a parent--เถอะน่า คุณมีภาระหน้าที่ ทางศีลธรรม ในฐานะพ่อแม่... Reckoning (2012)
It is my duty and moral obligation to pick up and to deposit Mr. Pelley's welfare cheque.มันคือหน้าที่และสัญญาใจของผม ที่ต้องรับและฝากเช็ค สังคมสงเคราะห์ให้คุณเพลลีย์ The Grand Seduction (2013)
You thought you had to, right? Had a moral obligation?นายคิดว่านายต้องทำ ใช่มั้ย ทำตัวมีมนุษยธรรม There Will Be Blood (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธะทางศีลธรรม[n. exp.] (phantha thāng sīnlatham) EN: moral obligation ; moral commitmet   FR: obligation morale [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理人情[ぎりにんじょう, girininjou] (n) duty and humanity; (a sense of) moral obligation and humane feelings [Add to Longdo]
道義的責任[どうぎてきせきにん, dougitekisekinin] (n) moral obligation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moral obligation
      n 1: an obligation arising out of considerations of right and
           wrong; "he did it out of a feeling of moral obligation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top