ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monody

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monody-, *monody*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monody(มอน'นะดี) n. การคร่ำครวญ,เพลงทำนองเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monodyเพลงร้องเดี่ยวไว้อาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノディー;モノディ[, monodei-; monodei] (n) monody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monody \Mon"o*dy\, n.; pl. {Monodies}. [L. monodia, Gr. ?, fr. ?
   singing alone; mo`nos single + ? song: cf. F. monodie. See
   {Ode}.]
   A species of poem of a mournful character, in which a single
   mourner expresses lamentation; a song for one voice.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monody
   n 1: music consisting of a single vocal part (usually with
      accompaniment) [syn: {monophony}, {monophonic music},
      {monody}] [ant: {concerted music}, {polyphonic music},
      {polyphony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top