ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monochromatic

M AA2 N AH0 K R OW0 M AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monochromatic-, *monochromatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monochromatic(adj) ซึ่งมีสีเดียว, Syn. monochroic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monochromatic๑. -สีเดียว๒. -ย้อมติดสีเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochromatic characteristicsลักษณะเฉพาะเอกรงค์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monochromaticความยาวคลื่นค่าเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Anhootica? - Can you keep a secret, my monochromatic friend?แอนฮูติกา นายเก็บเป็นความลับได้มั้ย เพื่อนเลือดสีเดียวกัน Madagascar (2005)
- And my monochromatic friend?ฉันรู้จักนายสองคนนี่ แล้วเจ้าสิงโตขาโหดไปไหนล่ะ? Madagascar (2005)
Boys, my monochromatic friend is in danger.ไอ้หนู, เพื่อนยากของฉันกำลังตกอยู่ในอันตราย Madagascar (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MONOCHROMATIC M AA2 N AH0 K R OW0 M AE1 T IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
単色[たんしょく, tanshoku] (n, adj-no) monochromatic [Add to Longdo]
単色光[たんしょっこう;たんしょくこう, tanshokkou ; tanshokukou] (n) monochromatic light [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monochromic \Mon`o*chro"mic\, a.
   Made, or done, with a single color; as, a monochromic
   picture. Called also, {monochromatic} and {monochrome}.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monochromatic \Mon`o*chro*mat"ic\, a. [Cf. F. monochromatique.
   See {Monochrome}.]
   Consisting of one color, or presenting rays of light of one
   color only.
   [1913 Webster]
 
   {Monochromatic lamp} (Opt.),a lamp whose flame yields rays of
    some one homogenous light. It is of great importance in
    optical experiments.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 black-and-white \black-and-white\, black and white \black and
 white\adj. (Photography, Imaging; Printing)
   depicted only in black and white colors, or in shades of
   gray; also called {monochromatic} and {monochrome}; -- of
   images. Opposite of {color} or {in color}, and contrasting
   with {polychrome} {technicolor} {three-color}; as, a
   black-and-white TV; black-and-white film; the movie
   "Schindler's List" was shot in black and white.
 
   Syn: black and white, monochromatic, monochrome.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monochromatic
   adj 1: of or relating to monochromatism
   2: (of light or other electromagnetic radiation) having only one
     wavelength; "monochromatic light" [syn: {monochromatic},
     {homochromatic}] [ant: {polychromatic}]
   3: having or appearing to have only one color [syn:
     {monochromatic}, {monochrome}, {monochromic}, {monochromous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top