Search result for

moistening

(49 entries)
(0.0994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moistening-, *moistening*, moisten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moistening มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moistening*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moisten    [VT] ทำให้เปียก, See also: ทำให้ชื้น, ทำให้หมาด, Syn. dampen, wet, spong, spray, Ant. dry, dehydrate
moistener    [N] ผู้ทำให้เปียกชื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moisten(มอย'เซิน) vt.,vi. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,กลายเป็นชื้นหรือเปียก., See also: moistener n., Syn. damp,wet ###A. dry,parch

English-Thai: Nontri Dictionary
moisten(vi,vt) ชื้น,หมาด,เปียก,กลั้วคอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moisten my thighs?ทำให้มันชุ่มก่อนได้มั้ย The Thing in the Pit (2010)
Women will moisten at the very sight.ผู้หญิงจะเปียกให้กับแก อย่างมากมาย Delicate Things (2010)
My mothers have already moistened Belladonna for foreplay.เหล่ามารดาของข้า ช่วยหล่อลื่นเบลลาดอนน่าไว้พร้อมแล้ว Your Highness (2011)
Every time you open your humongous mouth... to do an impression, or moisten an enormous stamp for a lazy giant... you take one step closer to everyone seeing that you are actually a dork.เพื่อล้อเลียนดนดัง หรือใช้เป็น ที่ติดแสตมป์ใหญ่ๆ ของยักษ์จอมขี้เกียจ เธอยิ่งทำให้ทุกคนเห็นว่า Comeback (2011)
His majesty prefers not to be moistened.และเขาอารมณ์ไม่ค่อยจะดีด้วย Gone Girl (2014)
Why don't you moisten our lips?ทำให้ริมฝีปากเปียกๆหน่อยสิ Christmas in August (1998)
They're pre-moistened. They have a million and one uses.ผ้าถูกชุปให้เปียกหมาดๆ ผ้าต้องถูกเช็ดเป็นล้านๆครั้ง Mr. Monk and the Blackout (2004)
love the pre-moistened wipes.ชอบใช้ผ้าหมาดเช็ดตัวเองตลอด Mr. Monk and the Blackout (2004)
Dew moistens the little jasmine its white leaves, chaste and freshน้ำค้างให้ความชุ่มชื้นแก่ดอกมะลิน้อยๆ กลีบดอกของมันเป็นสีขาว บริสุทธิ์ผุดผ่อง Spider Lilies (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง    [V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
เปียก [V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปียกปอน [V] soak, See also: drench, moisten, damp, Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกน้ำ, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ผมไปเที่ยวถูกสาดน้ำเปียกปอนไปทั้งตัว
คลอ    [V] well up, See also: be filled with (tears), moisten, Syn. เปี่ยม, Example: เด็กน้อยน้ำตาคลอเต็มเบ้าเมื่อถูกแม่เอ็ดด้วยเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root   FR: affier (vx)
คลอ[v.] (khlø) EN: well up ; be filled with tears ; moisten   
เลียปาก[v. exp.] (līa pāk) EN: moisten one's lips with the tongue   
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: moisten ; nourish ; lubricate   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOISTEN    M OY1 S AH0 N
MOISTENED    M OY1 S AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moisten    (v) (m oi1 s n)
moistens    (v) (m oi1 s n z)
moistened    (v) (m oi1 s n d)
moistening    (v) (m oi1 s n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befeuchten; anfeuchten; benetzen | befeuchtend; anfeuchtend; benetzend | befeuchtet; angefeuchtet; benetzt | er/sie befeuchtetto moisten | moistening | moistened | he/she moistens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
湿す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to wet; to moisten; to dampen [Add to Longdo]
湿らす[しめらす, shimerasu] (v5s,vt) to dampen; to moisten [Add to Longdo]
湿らせる[しめらせる, shimeraseru] (v1,vt) to dampen; to moisten [Add to Longdo]
手水[てみず;ちょうず, temizu ; chouzu] (n) water for washing or moistening one's hands [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] (v5s,vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P) [Add to Longdo]
湯通し[ゆどおし, yudooshi] (n,vs) moisten with steam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ, 湿 / ] to moisten evenly (e.g. in tanning leather) [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] infected by; moisten; receive favors [Add to Longdo]
沾濡[zhān rú, ㄓㄢ ㄖㄨˊ, ] to moisten [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] enrich; moisten [Add to Longdo]
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, / ] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off [Add to Longdo]
润湿[rùn shī, ㄖㄨㄣˋ ㄕ, 湿 / ] to moisten (e.g. of rain); to wet [Add to Longdo]
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿 / ] moistener; wetting agent [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] dilatory; to moisten [Add to Longdo]
濡湿[rú shī, ㄖㄨˊ ㄕ, 湿 / ] moisten [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, / ] moisten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moisten \Mois"ten\, v. t. [imp. & p. p. {Moistened}; p. pr. &
   vb. n. {Moistening}.]
   1. To make damp; to wet in a small degree.
    [1913 Webster]
 
       A pipe a little moistened on the inside. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften by making moist; to make tender.
    [1913 Webster]
 
       It moistened not his executioner's heart with any
       pity.                 --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moistening
   n 1: the act of making something slightly wet [syn:
      {moistening}, {dampening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top