Search result for

missions

(31 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missions-, *missions*, mission
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missionsการเผยแพร่คริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Missions and Missionariesภารกิจ [การแพทย์]
Missions to Buddhistsการเผยแพร่คริสตศาสนาต่อพุทธศานิกชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be sent to the missions--เขาจะส่งฉันไปให้คณะผู้สอนศาสนา The Blues Brothers (1980)
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์ Wild Reeds (1994)
Since 1983 KGB provided founding for fight direct action missions.ตั้งแต่ปี 1983 เคจีบีเคยจ้างฆ่าคน 5 ครั้ง The Jackal (1997)
I, like my father before me, have trusted you... with the gravest of missions.เช่นเดียวกับพ่อข้า งานใหญ่ต้องใช้เจ้า The Man in the Iron Mask (1998)
I was originally designed for assassination missions.เดิมผมถูกออกแบบมา เพื่อภารกิจลอบสังหาร Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Then who's planning the missions now?แล้วตอนนี้ ใครเป็นคนวางแผนการปฏิบัติการล่ะ? The Bourne Supremacy (2004)
There are no missions. It's over.ไม่มีการปฏิบัติการใดๆ มันเลิกไปแล้วนะ The Bourne Supremacy (2004)
Except for Cassidy. He just goes on even more missions.ยกเว้นแคสสิดี เขาขึ้นบินถี่กว่าเดิม Flyboys (2006)
Well, if this war is really meaningless, then why do you fly extra missions?ถ้าสงครามไร้ความหมาย ทำไมคุณขึ้นบินนอกคำสั่ง Flyboys (2006)
The next picture was taken on the Iast of the apollo missions,ภาพต่อมาถ่ายในปฏิบัติการอพอลโลครั้งสุดท้าย An Inconvenient Truth (2006)
The local Methodist church is having a missions breakfast on Saturday.โบสถ์เม็ทโธดิสท์มีอาหารเช้าวันเสาร์ สนุกดีนะ Faith Like Potatoes (2006)
And I also have a list of special-ops missions that Leones personally knows Doakes took part in.และฉันมีรายชื่อผู้ร่วมภาระกิจพิเศษ นั่นล่ะที่ลีโอเนสรู้จักกับโดคส์โดยตรงมาตรงนี้ Left Turn Ahead (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missionsInstitutions, however noble their missions, have failed to replace the family.
missionsNASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.
missionsOur fighters averaged 430 missions a day.
missionsThe government dispatched missions abroad.

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSIONS    M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missions    (n) (m i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missionschef {m}; Missionschefin {f}head of mission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
遺精[いせい, isei] (n,vs) nocturnal emissions (of semen); oneirogmus [Add to Longdo]
誤脱[ごだつ, godatsu] (n) errors and omissions [Add to Longdo]
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art [Add to Longdo]
大学入試センター試験[だいがくにゅうしセンターしけん, daigakunyuushi senta-shiken] (n) National Center Test for University Admissions [Add to Longdo]
杜撰脱漏[ずさんだつろう, zusandatsurou] (n) careless (slipshod) and with many omissions [Add to Longdo]
万遺漏無きを期す[ばんいろうなきをきす, ban'irounakiwokisu] (exp,v5s) to make absolutely sure that there are no omissions [Add to Longdo]
密教[みっきょう, mikkyou] (n,adj-no) Mikkyou; secret religious transmissions; Esoteric Buddhist teachings [Add to Longdo]
戻入[れいにゅう, reinyuu] (n,vs) reversal of monies, funds, commissions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top