ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misogynous

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misogynous-, *misogynous*, misogynou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา misogynous มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *misogynous*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misogynous[ADJ] เกลียดชังผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frauenfeindlich {adj}misogynous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misogynous \Mi*sog"y*nous\ (m[i^]*s[o^]j"[i^]*n[u^]s), a.
   Hating women; having deep-seated distrust of women; -- used
   of men.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misogynous
   adj 1: hating women in particular [syn: {misogynous},
       {misogynistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top