ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misgive

M IH2 S G IH1 V   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misgive-, *misgive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misgive[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้สงสัย
misgiven[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ misgive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt

English-Thai: Nontri Dictionary
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น

CMU English Pronouncing Dictionary
MISGIVE    M IH2 S G IH1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misgive    (v) mˌɪsgˈɪv (m i2 s g i1 v)
misgiven    (v) mˌɪsgˈɪvn (m i2 s g i1 v n)
misgives    (v) mˌɪsgˈɪvz (m i2 s g i1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misgive \Mis*give"\, v. t. [imp. {Misgave}; p. p. {Misgiven}; p.
   pr. & vb. n. {Misgiving}.]
   [1913 Webster]
   1. To give or grant amiss. [Obs.] --Laud.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To give doubt and apprehension to, instead
    of confidence and courage; to impart fear to; to make
    irresolute; -- usually said of the mind or heart, and
    followed by the objective personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
       So doth my heart misgive me in these conflicts
       What may befall him, to his harm and ours. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Such whose consciences misgave them, how ill they
       had deserved.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To suspect; to dread. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misgive \Mis*give"\, v. i.
   To give out doubt and apprehension; to be fearful or
   irresolute. "My mind misgives." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misgive
   v 1: suggest fear or doubt; "Her heart misgave her that she had
      acted inexcusably"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top