ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mischief-maker

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mischief-maker-, *mischief-maker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischief-maker[N] ผู้ก่อการร้าย, See also: ผู้ทำความชั่ว, Syn. devil

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mischief-maker    (n) mˈɪstʃiːf-mɛɪkər (m i1 s ch ii f - m ei k @ r)
mischief-makers    (n) mˈɪstʃiːf-mɛɪkəz (m i1 s ch ii f - m ei k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mischief-maker \Mis"chief-mak`er\, n.
   One who makes mischief; one who excites or instigates
   quarrels or enmity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mischief-maker
   n 1: someone who deliberately stirs up trouble [syn:
      {troublemaker}, {trouble maker}, {troubler}, {mischief-
      maker}, {bad hat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top