ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minx

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minx-, *minx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minx[N] หญิงสาวที่กล้าเกิน, See also: ผู้หญิงทะลึ่ง, Syn. wench, malapert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
minx(n) หญิงกล้า,หญิงจัดจ้าน,หญิงแพศยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, course you did, you saucy minx.ต้องเจอแน่ คุณมันเจ้าชู้นี่ Love Actually (2003)
You're a spirited little minx, you know that?คุณมันมารยาสารพัด รู้ตัวรึเปล่า Hollow Man II (2006)
A minx like you should be arrested!พวกบ้าอย่างแกควรโดนจับ ออกไปจากบ้านข้า ! The Machine Girl (2008)
You, naughty minxเจ้านี่เจ้าชู้ไม่เบา Portrait of a Beauty (2008)
Georgia Nicolson is a lad-nabbing letch who can't keep her slutty minx hands off other people's boyfriends!จอร์เจีย นิโคลสัน เป็นยัยร่านบ้าผู้ชาย ชอบแย่งแฟนชาวบ้านเค้าไปทั่ว! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Slippery little minx, your friend.เธอกล้าดีนะ เพื่อนนายน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You little minx.ไม่ค่อยดี๊ด๊าเลยนะ Super Sunday (2011)
He called me a minx, and then he fired me.เขาด่าฉันแพศยาแล้วไล่ฉันออก The Green Hornet (2011)
I shouldn't have called you a minx.ผมไม่ควรว่าคุณแพศยา ผมไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำ The Green Hornet (2011)
You're the one who's not allowed back there, you minx.คุณต่างหากที่ไปที่นั่นไม่ได้ Midnight Lamp (2012)
Sly minx. I know, right?ผู้หญิงเหลี่ยมจัด ฉันรู้ค่ะ ร้ายใช่ไหมล่ะ? If It Bleeds, It Leads (2012)
You little minx.คุณ minx เล็ก ๆ น้อย ๆ . The To Do List (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minx    (n) mˈɪŋks (m i1 ng k s)
minxes    (n) mˈɪŋksɪz (m i1 ng k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御侠;お侠[おきゃん, okyan] (n) pert girl; girl with "attitude"; lively minx; tomboy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mink \Mink\ (m[i^][ng]k), n. [Cf. 2d {Minx}.]
   1. (Zool.) A carnivorous mammal of the genus {Mustela}
    (foremrly {Putorius}), allied to the weasel. The European
    mink is {Mustela lutreola}. The common American mink
    ({Mustela vison}) varies from yellowish brown to black.
    Its fur is highly valued. Called also {minx}, {nurik}, and
    {vison}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The fur of the mink[1]. Together with sable, it is one of
    the most expensive furs not taken from endangerd species.
    When the fur is taken from animals grown on a farm, it
    called {ranch mink}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minx \Minx\ (m[i^][ng]ks), n. [Prob. of Low German origin; cf.
   LG. minsk wench, jade, hussy, D. mensch; prop. the same word
   as D. & G. mensch man, human being, OHG. mennisco, AS.
   mennisc, fr. man. See {Man}.]
   1. A pert or a wanton girl. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A she puppy; a pet dog. [Obs.] --Udall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minx \Minx\, n. [See {Mink}.] (Zool.)
   The mink; -- called also {minx otter}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minx
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINX
     Multimedia Information Network eXchange
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top