ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minty

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minty-, *minty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minty[N] ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minty(มิน'ที) adj. กลิ่นใบสะระแหน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, minty fresh. I like minty fresh.โอ้ กลิ่นมิ้นท์ ผมชอบกลิ่นมิ้นท์ Proof (2011)
But I'm sure it's minty fresh.แต่ฉันแน่ใจว่ามนุษย์ดมคงเป็นกลิ่นมิ้นท์ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  minty
      adj 1: relating to or suggestive of mint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top