ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mindblowing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mindblowing-, *mindblowing*, mindblow
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What an amazing first run, mindblowing for Maverick.ออกตัวได้น่าประทับอะไจอะไรเช่นนี้ น่าประหลาดใจสำหรับมาร์เวอริก Surf's Up (2007)
Mindblowing.- สุดยอด O-Mouth (2013)
Mindblowing. Yeah.สุดยอด ใช่ O-Mouth (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mind-blowing \mind-blowing\ adj.
   1. mind-bending. [informal]
 
   Syn: .
     [WordNet 1.5]
 
   2. intensely affecting the mind or emotions; astonishing; --
    usually referring to extraordinary experiences; as,
    spending a week in the jungle was a mind-blowing
    experience; a mind-blowing horror story.
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top