ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

middle east

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle east-, *middle east*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Middle East[N] ตะวันออกกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middle Eastตะวันออกกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like to piss off Middle Eastern people. It's called punk terrorism.ยั่วโมโหคนตะวันออกกลาง เรียกว่า"ก่อการร้ายแบบพั้งค์" Punchline (1988)
They were in the Middle East negotiating peace when...ขณะที่พวกเขากำลังเจรจาสันติภาพ ที่ตะวันออกกลาง Jumanji (1995)
But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or Middle East.แต่ถ้ารหัสนั้นเป็นของฝ่ายกบถทหารใน อาฟริกาหรือตะวันออกกลางล่ะ Good Will Hunting (1997)
We know the battle turned around in the Middle East.เราได้รับรายงานว่าทางตะวันออกกลางเริ่มถอยทัพแล้ว Signs (2002)
Let's let somebody else supply the military power to the middle east to protect the oil at its source.ปล่อยให้คนอื่นจัดหาอำนาจทางทหาร ส่งไปตะวันออกกลางเพื่อคุ้มครองแหล่งน้ำมัน The Corporation (2003)
She doesn't show me an earthquake in India or some bomb in the Middle East, they're here in this city where I can maybe do something.เธอไม่ได้บอกผมเรื่องแผ่นดินไหวที่อินเดีย ไม่ได้บอกเรื่องระเบิดในตะวันออกกลาง มันอยู่ที่เมืองนี้ ที่ซึ่งผมสามารถทำอะไรได้ White Noise (2005)
In 18 hours, the Rabbit's Foot will be delivered to its Middle Eastern buyer, and we'll have credible intel to prove it.ร่วมมือกัน และนี่ คริสต์มาส Mission: Impossible III (2006)
In our country, we are responsible for more than all of South America, all of Africa, all of the middle East, all of Asia, all combined.ในประเทศของเรา เรามีส่วนต้องรับผิดชอบ มากกว่าอเมริกาใต้ทั้งทวีป แอฟริกาทั้งทวีป ตะวันออกกลางทั้งหมด เอเชียทั้งทวีป ทั้งหมดรวมกัน An Inconvenient Truth (2006)
The cargo itself is time-sensitive,which, knowing the demetrios family ties to the middle east, could mean a weapon.สินค้าละเอียดอ่อนมาก รู้กันว่าตระกูลดีมิเทรียสพัวพัน กับตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นอาวุธ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Last I heard, she was in the middle east someplace.ครั้งสุดท้ายที่ได้ยิน เธออยู่กลางตะวันออกของสักแห่ง Bad Day at Black Rock (2007)
Each stage of experience is really the exception to the rule because the conditions there that made trade mobilization to the Middle East successful weren't present in the developing countries.แต่ละขั้นของประสบการณ์ คือข้อยกเว้นของกฎอย่างแท้จริง เพราะเงื่อนไขของที่นั่น ที่ทำให้การขับเคลื่อนทางการค้า กับ ทางตะวันออกกลางประสบความสำเร็จ The Visitor (2007)
...fourteen Americans dead throughout Europe and the Middle East, with terror groups insisting this is just the beginning of a campaign the West invited when it allegedly rained bombs on a religious ceremony outside the small town of Abda,... ชาวอเมริกัน 14 คน เสียชีวิตในยุโรป\ และตะวันออกกลาง กลุ่มก่อการร้ายย้ำว่า นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middle eastAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
middle eastFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
middle eastIt goes without saying that camels are very useful in the Middle East.
middle eastJapan depends on the Middle East for 70% of oil it consumes.
middle eastMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
middle eastMy mother objected to my going to the Middle East.
middle eastNo one knows whether there will be a war in the Middle East.
middle eastProfessor, what do you think of the situation in the middle east?
middle eastSupply of oil from the Middle East may be disturbed.
middle eastThe current situation in the Middle East is a time bomb of tensions.
middle eastThe Middle East is still called a dangerous powder magazine.
middle eastThe Middle East is the cradle of civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออกกลาง[N] Middle East, Example: เกิดวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อหลายเดือนก่อน, Count unit: ประเทศ, ดินแดน, Thai definition: กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียและปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา, เดิมหมายรวมถึงประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และ พม่า ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะวันออกกลาง[n. prop.] (Tawan-øk Klāng) EN: Middle East   FR: Moyen-Orient [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カワスズメ属[カワスズメぞく, kawasuzume zoku] (n) Oreochromis (genus of tilapiine cichlids in the fish family Cichlidae endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
ティラピア属[ティラピアぞく, teirapia zoku] (n) Tilapia (large genus of cichlid fish in the Cichlidae family endemic to Africa and the Middle East) [Add to Longdo]
中近東[ちゅうきんとう, chuukintou] (n) Near and Middle East [Add to Longdo]
中東[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) Middle East; (P) [Add to Longdo]
中東諸国[ちゅうとうしょこく, chuutoushokoku] (n) Middle East countries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Middle East
   n 1: the area around the eastern Mediterranean; from Turkey to
      northern Africa and eastward to Iran; the site of such
      ancient civilizations as Phoenicia and Babylon and Egypt
      and the birthplace of Judaism and Christianity and Islam;
      had continuous economic and political turmoil in the 20th
      century; "the Middle East is the cradle of Western
      civilization" [syn: {Middle East}, {Mideast}, {Near East}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top