ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mezzanine

M EH1 Z AH0 N IY2 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mezzanine-, *mezzanine*
Possible hiragana form: めっざにね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mezzanine[N] ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก, See also: ชั้นลอย, Syn. second floor, balcony
mezzanine[N] ระเบียงชั้นล่างสุดในโรงละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก,ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป

English-Thai: Nontri Dictionary
mezzanine(n) ชั้นลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mezzanine; entresolชั้นเสริม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
New York's finest dining at the fabled Sea Bream restaurant on our mezzanine level.ไปกับดินเนอร์สุดหรูในนครนิวยอร์ค ที่ร้านอาหาร Sea Bream ณ บริเวณชั้นลอยของเรา ปวดกล้ามเนื้อหรอครับ? 1408 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นลอย[N] mezzanine, Example: ถัดลงมาจากห้องนอนของลูกชายเป็นชั้นลอย มีบังตาพับได้กั้นไว้, Thai definition: ชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น โดยสร้างยื่นออกมาเพียงส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
MEZZANINE M EH1 Z AH0 N IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mezzanine (n) mˈɛzəniːn (m e1 z @ n ii n)
mezzanines (n) mˈɛzəniːnz (m e1 z @ n ii n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メザニンカード[, mezaninka-do] (n) {comp} mezzanine card [Add to Longdo]
メザニンボード[, mezaninbo-do] (n) {comp} mezzanine board [Add to Longdo]
中二階[ちゅうにかい, chuunikai] (n) mezzanine floor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mezzanine \Mez"za*nine\, n. [F. mezzanine, It. mezzanino, fr.
   mezzano middle, fr. mezzo middle, half. See {Mezzo}.]
   1. (Arch.)
    (a) Same as {Entresol}.
    (b) A partial story which is not on the same level with
      the story of the main part of the edifice, as of a
      back building, where the floors are on a level with
      landings of the staircase of the main house.
      [1913 Webster]
 
   2. A flooring laid over a floor to bring it up to some height
    or level.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Also
 
   {mezzanine floor}. (Theat.) A floor under the stage, from
    which various contrivances, as traps, are worked.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The lowest balcony in a theater, or the forward part of
    the first balcony.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mezzanine
   n 1: first or lowest balcony [syn: {mezzanine}, {first balcony}]
   2: intermediate floor just above the ground floor [syn:
     {mezzanine}, {mezzanine floor}, {entresol}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top