ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

methinks

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methinks-, *methinks*, methink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
methinks[VI] ฉันคิดว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Methinks some girl has put a spell on you.ให้ฉันเดานะ มีสาวๆ สะกดใจนายอยู่ When in Rome (2010)
Somebody's been dipping into my meds, and methinks me knows who.ใครบางคนนำผลทางการแพทย์ และฉันคิดว่า ฉันรู้ว่าเป็นใคร Beauty and the Beast (2010)
Methinks the path to Baekje's throne might be too arduous for your father.กระหม่อมคิดว่าทางสู่บัลลังก็เพคเจ อาจจะลำบากสำหรับพระบิดาของฝ่าบาท พ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
Methinks the lady doth protest too much.เพราะเขาติดบิลบอร์ดทั้งคืน ฉันว่า คุณผู้หญิงขัดขืนมากเกินไปแล้วนะ And Hoarder Culture (2011)
Methinks I'll let you two work this out sans moi.ฉันคิดว่าจะให้คุณทั้งสอง ทำงานต่อจากนี้ sans moi (โดยไม่มีฉัน) Union (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
methinksMethinks my own soul must be a bright invisible green (Thoreau).

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
methinks (a) mˈɪθˈɪŋks (m i1 th i1 ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mich dünktmethinks [obs.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methinks \Me*thinks"\, v. impers. [imp. {Methought}.] [AS.
   [thorn]yncan to seem, m[=e] [thorn]ynce[eth], m[=e]
   [thorn][=u]hte, OE. me thinketh, me thoughte; akin to G.
   d["u]nken to seem, denken to think, and E. think. See {Me},
   and {Think}.]
   It seems to me; I think. See {Me}. [R., except in poetry.]
   [1913 Webster]
 
      In all ages poets have been had in special reputation,
      and, methinks, not without great cause. --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top