ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meerkat

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meerkat-, *meerkat*
English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sound of meerkats scaring to the trees, and Richard Parker running to the boat.เสียงเมียร์แคทหนีขึ้นต้นไม้ และริชาร์ด ปาร์กเกอร์ก็วิ่งไปที่เรือ Life of Pi (2012)
To think how many hours he spent, with only meerkats for company.แค่คิดว่าเขาใช้เวลาขนาดไหนที่มีแค่เมียร์แคทเป็นเพื่อน Life of Pi (2012)
I filled my stores with fresh water, ate sea weed until my stomach could take no more, and brought as many meerkats as I could fit into the storey's locker for Richard Parker.ผมตุนน้ำสะอาดไว้เต็มที่ กินสาหร่ายจนท้องของผมรับไม่ไหวอีก และเอาเมียร์แคทมากเท่าทีผมจะทำได้ Life of Pi (2012)
Thousands of meerkats, on an floating carnivorous island, and no one has ever seen it.เมียร์แคทนับพัน บนเกาะกินคนลอยน้ำได้ ที่ไม่มีใครเคยเห็น Life of Pi (2012)
In any case, we are not here to talk about bananas or meerkats.อย่างไรก็แล้วแต่ เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องกล้วยหรือเมียร์แคท Life of Pi (2012)
There once was a meerkat who lived in the jungle.มีครั้งหนึ่งเคยเป็นแคตคือ ที่อาศัยอยู่ในป่า. Elysium (2013)
It doesn't end well for the meerkat.มันไม่ได้จบกันดีสำหรับแคต. Elysium (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meerkatze {f} [zool.]long-tailed monkey; guenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリカータ;スリカタ[, surika-ta ; surikata] (n) suricate (species of meerkat, Suricata suricatta) (lat [Add to Longdo]
ミーアキャット[, mi-akyatto] (n) meerkat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meerkat \Meer"kat\ (m[=e]r"k[a^]t), n. [D.] (Zool.)
   A South African carnivore ({Suricata suricata}, formerly
   {Cynictis penicillata}), allied to the ichneumons, having a
   lemurlike face and only four toes; called also {yellow
   mongoose} and {suricate}. [Also spelled {mierkat}.]
   [1913 Webster]
 
      While his compatrioits scuffle about in the sand for
      delicious scorpions or fat, tasty mice, one meerkat
      stands alone, bolt upright on an exposed perch,
      scanning for hawks with dark eyes wide, ready to call
      out at the first sign of danger. Like other such guards
      in the animal kingdom, these endearingly vulnerable
      meerkat sentinels have long impressed biologists as
      true altruists -- creatures willing to forgo food and
      brave danger to protect others.
      Now a study in the current Science suggests that these
      beasts may not be such adorable heroes after all.
      Researchers have discovered that meerkats abandon their
      hunting to act as guards only when their bellies are
      good and full. And they appear to do so, not as an act
      of noble daring, but because by being the first to see
      a predator, they can be sure of being the first down a
      hole and out of harm's way. Standing guard, researchers
      concluded, may be the safest thing to do once a meerkat
      has had enough to eat.
      . . .
      Even the adorable meerkat may yet redeem itself as a
      bit of an altruist. Although being a sentinel may
      itself not entail great risk, it is hard to imagine a
      selfish reason for their giving a shout of warning
      before dashing for cover. . . .     --Carol Kaesuk
                          Yoon (N. Y.
                          Times, June 8,
                          1999 p. F3)
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mierkat \mierkat\ n. (Zool.)
   A South African mongooselike viverrine ({Suricata suricata})
   having a lemurlike face and only four toes; called also
   {suricate}. [Also spelled {meerkat}.]
 
   Syn: meerkat.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meerkat
   n 1: a mongoose-like viverrine of South Africa having a face
      like a lemur and only four toes [syn: {meerkat}, {mierkat}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 meerkat /merkɑt/
  meercat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top