ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

measuring cup

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -measuring cup-, *measuring cup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
measuring cup[N] แก้วตวงน้ำ, Syn. beaker, measuring jug

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You had all these in your room, and you still watched me eat pot roast out of a measuring cup last night?ลูกมีของนี้ในห้องหรอ และยังดูพ่อกินพ็อตโรสต์ จากถ้วยตวงเมื่อคืน Spring Cleaning (2011)
Where would you put a measuring cup if you were a crazy woman from Oklahoma?ถ้าเธอเป็นผู้หญิงบ้า จากโอกลาโฮมา? I Must Confess (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วยตวง[N] measuring cup, Example: ถ้วยตวงเป็นสิ่งที่ใช้วัดปริมาตรของอาหาร ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่างๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้วยตวง[n. exp.] (thuaytūang) EN: measuring cup   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量杯[liáng bēi, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄟ, ] measuring cup; graduated measuring cylinder, #86,818 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  measuring cup
      n 1: graduated cup used to measure liquid or granular
           ingredients

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top