ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matrimonially

M AE2 T R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matrimonially-, *matrimonially*, matrimonial
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา matrimonially มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *matrimonially*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matrimonial[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงาน, Syn. conjugal, connubial, hymeneal, wedded
matrimonially[ADV] โดยการแต่งงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial cohabitationการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial homeเรือนหอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial offencesความผิดที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
matrimonial (n vi vt modal ver) พ่อแม่ของฉันได้แต่งานในปี 1979
matrimonial property (n ) สินสมรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some of them matrimonial. (Laughs)แหวนวงนี้ไม่ได้คือหิน Help! (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินดอง[V] wedding, See also: matrimonial ceremony, nuptials, Syn. การแต่งงาน, การสมรส, Example: “กินดอง” เป็นประเพณีกินเลี้ยงในงานแต่งงานของชาวอีสาน, Thai definition: พิธีอย่างหนึ่งทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ 3 ปี, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดอง[n.] (kindøng) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials   FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
เกี่ยวกับการสมรส[adj.] (kīokap kān somrot) EN: matrimonial   FR: matrimonial
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส[n. exp.] (kotmāi kīokap kān somrot) EN: marriage law   FR: loi matrimoniale [f]
กฎหมายว่าด้วยการสมรส[n. exp.] (kotmāi wādūay kān somrot) EN: marriage law   FR: loi matrimoniale [f]
ตลาดผัวเมีย[n. exp.] (talāt phūa-mīa) EN: marriage market   FR: marché matrimonial [m]
ตลาดสมรส[n. exp.] (talāt somrot) EN: marriage market   FR: marché matrimonial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATRIMONIAL M AE2 T R AH0 M OW1 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matrimonial (j) mˌætrɪmˈounɪəʳl (m a2 t r i m ou1 n i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehelichmatrimonial [Add to Longdo]
ehelich {adv}matrimonially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求婚広告[きゅうこんこうこく, kyuukonkoukoku] (n) matrimonial advertisement [Add to Longdo]
夫婦円満[ふうふえんまん, fuufuenman] (n) matrimonial happiness; happy marriage [Add to Longdo]
夫婦喧嘩;夫婦げんか[ふうふげんか, fuufugenka] (n) (See 痴話喧嘩) matrimonial quarrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Matrimonially \Mat`ri*mo"ni*al*ly\, adv.
     In a matrimonial manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top