หรือคุณหมายถึง mastoid proceß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mastoid process

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mastoid process-, *mastoid process*, mastoid proces
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mastoid processปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mastoid Processส่วนยื่นมาสตอยด์, ส่วนยื่นกระดูกมาสตอยด์, กระดูกกกหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Based on... angular eye orbits and a large mastoid process, the decedent is male.มุมของเบ้าตา และกระดูกกกหูขนาดใหญ่ ผู้ตายเป็นเพศชาย The Bod in the Pod (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear), #46,268 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mastoid process
   n 1: process of the temporal bone behind the ear at the base of
      the skull [syn: {mastoid}, {mastoid process}, {mastoid
      bone}, {mastoidal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top