ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marital fertility

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marital fertility-, *marital fertility*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marital fertility มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marital fertility*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
age-specific marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรสจำเพาะอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์รวมของผู้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top