ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandrill

M AE1 N D R IH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandrill-, *mandrill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandrill[N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDRILL M AE1 N D R IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandrill (n) mˈændrɪl (m a1 n d r i l)
mandrills (n) mˈændrɪlz (m a1 n d r i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandrill {m} [zool.]mandril [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mandrill \man"drill\ (m[a^]n"dr[i^]l), n. [Cf. F. mandrille, Sp.
   mandril, It. mandrillo; prob. the native name in Africa. Cf.
   {Drill} an ape.] (Zool.)
   A large West African baboon ({Papio sphinx} syn. {Mandrillus
   sphinx}, formerly {Cynocephalus mormon} syn. {Papio mormon}).
   The adult male has, on the sides of the nose, large, naked,
   grooved swellings, conspicuously striped with blue and red.
   It is an endangered species.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandrill
   n 1: baboon of west Africa with a bright red and blue muzzle and
      blue hindquarters [syn: {mandrill}, {Mandrillus sphinx}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top