ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make up to

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make up to-, *make up to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make up to[PHRV] เพิ่มให้เต็ม, See also: เพิ่มให้
make up to[PHRV] ชดเชย, See also: ทดแทนให้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make up toYou can make up to 80,000 yen a month in that part-time job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของ้อ[V] ask for forgiveness, See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile, Syn. งอนง้อ, ง้อ, Example: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย, Thai definition: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り入る;取入る;取りいる[とりいる, toriiru] (v5r) to make up to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top