ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetic tape

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetic tape-, *magnetic tape*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnetic tape[N] เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetic tapeแถบแม่เหล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Degradation rate in the magnetic tape plus the date of production makes it authentic.อัตราความสึกหลอ ในเนื้อเทปแม่เหล็ก รวมถึงวันที่เทปถูกผลิตออกมา ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นของแ้ท้ Queen Sacrifice (2010)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁带[cí dài, ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] magnetic tape, #20,544 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) [Add to Longdo]
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] (n) {comp} magnetic tape [Add to Longdo]
磁気テープ記憶装置[じきテープきおくそうち, jiki te-pu kiokusouchi] (n) {comp} magnetic tape storage [Add to Longdo]
頭だし;頭出し[あたまだし, atamadashi] (n) cueing (e.g. a magnetic tape, recording) (cuing); cue; feeding (e.g. paper under a print head); feed; document loading [Add to Longdo]
録音テープ[ろくおんテープ, rokuon te-pu] (n) audio tape; magnetic tape; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] magnetic tape [Add to Longdo]
磁気テープ記憶装置[じきテープきおくそうち, jiki te-pu kiokusouchi] magnetic tape storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magnetic \Mag*net"ic\, Magnetical \Mag*net"ic*al\, a. [L.
   magneticus: cf. F. magn['e]tique.]
   1. Pertaining to the magnet; possessing the properties of the
    magnet, or corresponding properties; as, a magnetic bar of
    iron; a magnetic needle.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to, or characterized by, the earth's
    magnetism; as, the magnetic north; the magnetic meridian.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of becoming a magnet; susceptible to magnetism;
    as, the magnetic metals.
    [1913 Webster]
 
   4. Endowed with extraordinary personal power to excite the
    feelings and to win the affections; attractive; inducing
    attachment.
    [1913 Webster]
 
       She that had all magnetic force alone. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having, susceptible to, or induced by, animal magnetism,
    so called; hypnotic; as, a magnetic sleep. See
    {Magnetism}. [Archaic]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Magnetic amplitude}, {attraction}, {dip}, {induction}, etc.
    See under {Amplitude}, {Attraction}, etc.
 
   {Magnetic battery}, a combination of bar or horseshoe magnets
    with the like poles adjacent, so as to act together with
    great power.
 
   {Magnetic compensator}, a contrivance connected with a ship's
    compass for compensating or neutralizing the effect of the
    iron of the ship upon the needle.
 
   {Magnetic curves}, curves indicating lines of magnetic force,
    as in the arrangement of iron filings between the poles of
    a powerful magnet.
 
   {Magnetic elements}.
    (a) (Chem. Physics) Those elements, as iron, nickel,
      cobalt, chromium, manganese, etc., which are capable
      or becoming magnetic.
    (b) (Physics) In respect to terrestrial magnetism, the
      declination, inclination, and intensity.
    (c) See under {Element}.
 
   {Magnetic fluid}, the hypothetical fluid whose existence was
    formerly assumed in the explanations of the phenomena of
    magnetism; -- no longer considered a meaningful concept.
    
 
   {Magnetic iron}, or {Magnetic iron ore}. (Min.) Same as
    {Magnetite}.
 
   {Magnetic needle}, a slender bar of steel, magnetized and
    suspended at its center on a sharp-pointed pivot, or by a
    delicate fiber, so that it may take freely the direction
    of the magnetic meridian. It constitutes the essential
    part of a compass, such as the mariner's and the
    surveyor's.
 
   {Magnetic poles}, the two points in the opposite polar
    regions of the earth at which the direction of the dipping
    needle is vertical.
 
   {Magnetic pyrites}. See {Pyrrhotite}.
 
   {Magnetic storm} (Terrestrial Physics), a disturbance of the
    earth's magnetic force characterized by great and sudden
    changes.
 
   {magnetic tape} (Electronics), a ribbon of plastic material
    to which is affixed a thin layer of powder of a material
    which can be magnetized, such as ferrite. Such tapes are
    used in various electronic devices to record fluctuating
    voltages, which can be used to represent sounds, images,
    or binary data. Devices such as audio casette recorders,
    videocasette recorders, and computer data storage devices
    use magnetic tape as an inexpensive medium to store data.
    Different magnetically susceptible materials are used in
    such tapes.
 
   {Magnetic telegraph}, a telegraph acting by means of a
    magnet. See {Telegraph}.
    [1913 Webster + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 magnetic tape \magnetic tape\ n.
   A long thin plastic ribbon coated with iron oxide or other
   ferromagnetic material, used to record audio or video signals
   digital data in the form of small magnetized regions on the
   tape; it is a common digital data storage medium for computer
   information.
 
   Syn: mag tape, tape.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetic tape
   n 1: memory device consisting of a long thin plastic strip
      coated with iron oxide; used to record audio or video
      signals or to store computer information; "he took along a
      dozen tapes to record the interview" [syn: {magnetic tape},
      {mag tape}, {tape}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top