ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maggot

M AE1 G AH0 T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maggot-, *maggot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maggot[N] หนอนแมลง, Syn. grub, creepy-crawly
maggoty[ADJ] เต็มไปด้วยหนอนแมลง, Syn. wormy, infested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maggot(แมก'เกิท) n. ตัวอ่อนที่ไร้ขาของแมลง,ความคิดวิตถาร, See also: maggoty adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
maggot(n) ตัวหนอน,ตัวอ่อนของแมลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maggotsหนอนแมลงวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a scavenger, Max. You're a maggot.เป็นคนเก็บขยะรึไง แม็กซ์ คูณเหมือนตัวหนอน The Road Warrior (1981)
And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting' me, spittin'.และผมกลับมาที่โลกและผมเห็น หนอนเหล่านั้นที่สนามบินประท้วงการคาย First Blood (1982)
You maggot! Who do you think you are?ไอ้หัวเน่า แกนึกว่าแกเป็นใคร Casualties of War (1989)
Follow those children, you maggot museum, and get my book!ตามเด็กพวกนั้นไป, เจ้าหัวหนอน,และไปเอาหนังสือฉันมา! Hocus Pocus (1993)
I shall kill you again, you maggoty malfeasance!ฉันจะฆ่าแกอีกครั้ง, ไอ้ผีทรยศ! Hocus Pocus (1993)
You got that, you maggot-dick motherfucker?คุณได้ที่คุณหนอน-กระเจี๊ยวเวรตะไล? The Shawshank Redemption (1994)
You little maggot Have you never seen the moonเจ้าหนอนน้อย เธอเคยเห็นดวงจันทร์ไหม James and the Giant Peach (1996)
The little maggot's stuffing his face with our peach!ดู! เจ้าหนอนน้อยกำลังเสนอหน้า ใกล้ลูกพีชของเรา! James and the Giant Peach (1996)
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน... The Red Violin (1998)
You've been into Farmer Maggot's crop!พวกเจ้่าขโมยพืชไร่ของเเม็กก๊อทเหรอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'm talking maggots. Actual live worms inside the chocolate.ก็ใช่เลย Valentine (2001)
He sent his maggots to do his work.ส่งลูกน้องอ่อนหัดมาทํางานเเทน The Scorpion King (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maggotThe meat was crawling with maggots.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGGOT    M AE1 G AH0 T
MAGGOTS    M AE1 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maggot    (n) mˈægət (m a1 g @ t)
maggots    (n) mˈægəts (m a1 g @ t s)
maggoty    (j) mˈægətiː (m a1 g @ t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, ] maggot, #32,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
糞虫[くそむし, kusomushi] (n) (1) (See 糞転がし・ふんころがし,黄金虫・こがねむし) dung beetle; gold beetle; goldbug; scarab beetle; (2) maggots in faeces (feces) [Add to Longdo]
孑孑;孑々[ぼうふら;ぼうふり;ボーフラ, boufura ; boufuri ; bo-fura] (n) (uk) mosquito larva; wriggler; maggot [Add to Longdo]
[うじ, uji] (n) (uk) maggot; larva; grub [Add to Longdo]
蛆虫[うじむし, ujimushi] (n) (1) maggot; (2) worm (used figuratively as a term of abuse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maggot \Mag"got\, n. [W. macai, pl. maceiod, magiod, a worn or
   grub; cf. magu to bread.]
   1. (Zool.) The footless larva of any fly. See {Larval}.
    [1913 Webster]
 
   2. A whim; an odd fancy. --Hudibras. Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maggot
   n 1: the larva of the housefly and blowfly commonly found in
      decaying organic matter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top