หรือคุณหมายถึง lukewarmneß?
Search result for

lukewarmness

(5 entries)
(0.1987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lukewarmness-, *lukewarmness*.
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lukewarmness    (n) (l uu2 k w oo1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
微温[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity [Add to Longdo]
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lukewarm \Luke"warm`\ (l[=u]k"w[add]rm`), a. [See {Luke}.]
   1. Moderately warm; neither cold nor hot; tepid.
    [1913 Webster]
 
   2. Not ardent; not zealous; cool; indifferent. " Lukewarm
    blood." --Spenser. " Lukewarm patriots." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       An obedience so lukewarm and languishing that it
       merits not the name of passion.    --Dryden.
    -- {Luke"warm`ly}, adv. -- {Luke"warm`ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lukewarmness
   n 1: a warmness resembling the temperature of the skin [syn:
      {lukewarmness}, {tepidity}, {tepidness}]
   2: lack of passion, force or animation [syn: {tepidness},
     {lukewarmness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top