ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounge suit

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounge suit-, *lounge suit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lounge suit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lounge suit*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenanzug {m}lounge suit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounge suit
   n 1: a business suit consisting of a matching jacket and skirt
      or trousers [syn: {two-piece}, {two-piece suit}, {lounge
      suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top