ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look bac

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look bac-, *look bac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look back[PHRV] มองกลับไป
look back[PHRV] นึกย้อนกลับไป, See also: หวนคิดถึง
look back[PHRV] หวนคิด, See also: รำลึก, มองย้อน, ถอยหลัง, Syn. recall, recollect

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charlie, take my word for it, don't look back!ชาร์ลี เชี่อฉันสิ อย่าหันไปมอง! Jaws (1975)
Don't look back.อย่ามองย้อนกลับมา. Cinema Paradiso (1988)
Don't ever look backDon't ever look bacMannequin: On the Move (1991)
I'm going to kneel here, at your feet, and I'll not get up till you look back at me.ดิฉันจะคุกเข่า แทบเท้าคุณ และจะไม่ลุกขึ้น จนกว่าคุณมองตอบดิฉัน Wuthering Heights (1992)
You didn't look backคุณไม่ได้มองย้อนกลับไป In the Name of the Father (1993)
We look back down... on poor, troubled Belfast.เรามองย้อนกลับไปลง ... ที่ยากจนทุกข์เบลฟาส In the Name of the Father (1993)
Don't look back.อย่าเหลียวกลับมามอง Rapa Nui (1994)
I look back on the way I was then.ผมมองย้อนกลับไปในทางที่ผมอยู่แล้ว The Shawshank Redemption (1994)
Don't look back!อย่าหันกลับ Jumanji (1995)
Don't look back, kids!อย่ามองย้อนกลับไปเด็ก! Dante's Peak (1997)
Don't look back!อย่ามองกลับมา! Dante's Peak (1997)
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in history... that schoolchildren will learn about maybe a thousand years from now.เพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look bacDon't look back.
look bacDon't look back cause you know what you might see.
look bacDon't look back on your past.
look bacI called his name loudly, but he didn't even look back.
look bacI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
look bacI could not look back, you'd gone away from me.
look bacI often look back at my younger years.
look bacI sometimes look back on my childhood.
look bacI sometimes look back on the good days I had in London.
look bacIt was twenty years ago as I look back on it.
look bacLet's look back on the history of the United States.
look bacLook back!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองเหลียวหลัง[V] look back, Syn. แลหลัง, Example: เขามองเหลียวหลังไปดูจึงทราบว่ามีคนติดตามเขามา
เหลียวหลัง[V] look back, See also: look behind, Syn. หันกลับ, เหลียวดู, Example: ผมเหลียวหลังไปดูเห็นรถตำรวจติดตามมา, Thai definition: หันมาดูข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลียวหลัง[v. exp.] (līo lang) EN: look back ; look behind   FR: se retourner ; regarder derrière soi
มองย้อนหลังไป[v. exp.] (møng yøn lang pai) EN: look back upon   

Japanese-English: EDICT Dictionary
見返る[みかえる, mikaeru] (v5r,vi) to look back [Add to Longdo]
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1,vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P) [Add to Longdo]
振り返る(P);振りかえる;振返る[ふりかえる, furikaeru] (v5r,vi) to turn head; to look over one's shoulder; to turn around; to look back; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top