ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long ton

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long ton-, *long ton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long ton[N] หน่วยน้ำหนัก เท่ากับ 2.240 ปอนด์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It is a long tone? - Yes.เสียงขูดมันลากยาวเลยใช่ไหม ค่ะ Paranormal Activity (2007)
You see, I've been wandering very far and long tonight, and I'm afraid nobody's been nice to me.คุณรู้ไหม ฉันคิดว่า คืนนี้ช่างยาวนานจริงๆ แล้วคนที่นี้ก็ไม่ดีกับข้า เลยซักคนเดียว Enchanted (2007)
600 long tons, sir. Just enough for a maintenance run.600 ตัน พอวิ่งได้สักระยะ Battleship (2012)
# Go tell that long tongue liar #ไปบอกได้ว่าโกหกลิ้นยาว ๆ The Hollow Point (2016)
# Go tell that long tongue liar #ไปบอกได้ว่าโกหกลิ้นยาว ๆ The Hollow Point (2016)
# Go tell that long tongue liar #ไปบอกได้ว่าโกหกลิ้นยาว ๆ The Hollow Point (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロングトン[, ronguton] (n) long ton [Add to Longdo]
英トン[えいトン, ei ton] (n) English ton; long ton [Add to Longdo]
重噸[じゅうとん, juuton] (n) long ton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  long ton
      n 1: a British unit of weight equivalent to 2240 pounds [syn:
           {long ton}, {ton}, {gross ton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top