หรือคุณหมายถึง lioneß?
Search result for

lioness

(7 entries)
(0.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lioness-, *lioness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lioness    [N] สิงโตตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิงโตตัวเมีย[n. exp.] (singtō tūamīa) EN: lioness   FR: lionne [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lioness    (n) (l ai1 @ n e s)
lionesses    (n) (l ai1 @ n e s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lioness \Li"on*ess\ (l[imac]"[u^]n*[e^]s), n. [OF. lionesse.]
   (Zool.)
   A female lion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lioness
   n 1: a female lion

Are you satisfied with the result?

Go to Top