หรือคุณหมายถึง lioneß?
Search result for

lioness

(14 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lioness-, *lioness*, liones
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lioness[N] สิงโตตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you were any braver, you'd be a lioness.ถ้าเจ้ากล้าหาญกว่านี้ เจ้าคง แปลงร่างเป็นสิงโตไปแล้ว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- I'm a hungry lioness and you're a baby gazelle.-ฉันเป็นสิงโต ผู้หิวโหย ...ส่วนนายก็เป็นละมั่งน้อย 17 Again (2009)
But they were unaware of a lioness stalking them.พวกเขาไม่ได้ระแวง ว่าจะมีสิงโตสะกดรอยพวกเขาอยู่ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I am a lioness, and if you even laid a finger on him,ฉันเป็นตัวแม่ ถ้าคุณแตะต้องเขาแม้แต่ปลายก้อยล่ะก็ I'm Alive and on Fire (2011)
Tommy's lucky a lioness has his back. Now, you look different.เป็นโชคดีของทอม ที่มีตัวแม่อย่างคุณคอยหนุนหลัง ตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมแล้ว I'm Alive and on Fire (2011)
A lioness guarding her cub.เหมือนนางสิงห์ดูแลลูกอ่อน High Sparrow (2015)
She's like a lioness letting the lion know she's ready.เหมือนนางสิงโต กำลังทำให้ตัวผู้รู้ว่าพร้อมแล้ว The Perfect Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิงโตตัวเมีย[n. exp.] (singtō tūamīa) EN: lioness   FR: lionne [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lioness    (n) (l ai1 @ n e s)
lionesses    (n) (l ai1 @ n e s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lioness \Li"on*ess\ (l[imac]"[u^]n*[e^]s), n. [OF. lionesse.]
   (Zool.)
   A female lion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lioness
   n 1: a female lion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top