ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leg-pulling

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leg-pulling-, *leg-pulling*, leg-pull
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leg-pulling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leg-pulling*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leg-pull    (n) lˈɛg-pul (l e1 g - p u l)
leg-pulls    (n) lˈɛg-pulz (l e1 g - p u l z)
leg-pulling    (n) lˈɛg-pulɪŋ (l e1 g - p u l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 leg-pulling \leg-pulling\ n.
   The act of attempting to make somebody believe something that
   is not true, done as a joke.
 
   Syn: leg-pull.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leg-pulling
   n 1: as a joke: trying to make somebody believe something that
      is not true [syn: {leg-pull}, {leg-pulling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top